Anni-Sofia Niittyvuopio

Mon leäm Sofe Hánssa Sampo ÁnneSofe, AnniSofia Niittyvuopio. Leäm Karigasnjaarǥ ååraž da mueʹdd eeʹjj leäm eʹpet jälstam tääiʹben mättʼtõõttmõõžži mâŋŋa. Tååimam nuuʹbb pââʹjj nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteeʹjen. Tän šiâtt tuâjjstõõlam sääʹmǩiõli mättʼtõõzz paarâst, seämma ääiʹj tååimam politiikkâst da puäʒʒhåiddamtuâjast. Jeärbõžžân ââlda čâđđam liâ sääʹmǩiõli mättʼtummuš, sääʹmmteâtt da alggmeerai vuõiggâdvuõđ äimmmuuttâskõõččmõõžžin. Vueʹlǧǧem mieʹldd Lääʹdd sääʹmnuõr ry tåimmʼʹžže 13âkksõʹžžen da toʹben äʹlšš vaikktummša lij vuâlggam. Leäm še tåimmam kolmm eeʹjj čiǯǯbeäʹl leett peällõkväʹldduumneʹǩǩen, koʹst pooutam aktiivlânji sääʹmaaʹššid ouʹdde. Ååskam, što puäđam veâl kuuʹǩǩ ääiʹj vaikkted da tuâjjstõõllâd sääʹmaaʹšši paarâst.

Haaʹleʹččim aainâs, što nuõrisuåvtõõzzâst lij luâđlaž saǥstõõllâmõhttvuõtt väʹlddnarood nuõrivaikkteeʹjivuiʹm. Õhttsažtuâjast lij viõkk da õhttsažtuâjj järrsi nuõrivuiʹm lij nuõrisuåvtõʹsse luâđlaž. Nuõrisuåvtõs lij čieʹppes õsttâd jiiʹjjes täävtõõzzid, mõõn jiõčč
vuâmmšem jeärbõžžân äimmmuttsa kollʼjeen. Kueʹhtt eeʹjj tuâǥǥårra šiõttiim täävtõssân raʹvvjed sääʹmnuõri sââʹjj äimmmuuttâssaǥstõõllmõõžžâst da oʹnstiim tõʹst puârast. Sääʹmnuõri vueiʹnlmid liâ haaʹlääm kuullâd, jeärbõžžân järrsin nuõrin.
Nuõrisuåvtõõzzâst vuäǯǯ ärvvsaid tääidaid tåimmad vaikkteeʹjen da peäss seuʹrrjed ââlda sääʹm politiikkri da veʹrǧǧniiʹǩǩi tuâjjstõõllmõõžž. Nuõrisuåvtõõzzâst õhttâʹvve sääʹmmõhttõõzz pueʹrmõs peäʹl: vaikktummuš, ǩeäzza jiõcces miõllǩiddsaž ääʹšš, mâʹta ǩiõtttuâj, mättʼtõs, jieʹllemvueʹjj leʹbe nuõrituâjj de takaioummu tääʹzzest tuâjjstõõllmõš ouddmiârkkân tuâjjpõõrti da nuõripeeiʹvi ååʹblǩest.