Jussa Seurujärvi

Jussa Seurujärvi lij Päärtõõǥǥâst jälsteei nuõrr, son lij tuåimmjam nuõrisuåvtõõzzâst juʹn eeʹjjest 2016. Jussa lij pââʹjest 2020-2021 nuõrisuåvtõõzz vääʹrrvuäzzliʹžžen.

Jussa lij 23-âkksaž päärtõkneǩ nuõrr. Päärtõk lij Aanarjääuʹr tââʹvbeäʹlnn. Jussa piâr lij õhtt tõin hääʹrvin, kook mainste aanarsääʹmǩiõl jieʹnnǩiõllân. Vuâđđškooul mâŋŋa Jussa piâzzi puäʒʒekonomia-liʹnnʼje da tuåimmai ååʹn tiuddpeivvsânji puäʒʒhoiddjeeʹjen Muddusjääuʹr paalǥâskååʹddest. Ǥu puäʒʒtuejain kuâđđai luõvâsäiʹǧǧ, mâânn Jussa kueʹlšeeʹlled leʹbe miẹʹccsted.

“Leäm nuõrisuåvtõõzzâst vaikktem haal diõtt. Ääʹšš kook kueʹsǩǩe muu, õhttne vueiʹvv-vueʹzzin jieʹllemvuâkka da jeeʹres sääʹmjieʹllemvueʹjjid, tõi seilltummša da ooudâsviikkmõʹšše. Nuõrisuåvtõs lij lââsstam sääʹmnuõri kuâsttjemvuõđ jeeʹresnallšem šõddmõõžžin da raʹvvjam tõn, što sääʹmnuõri jiõnn kollai še jeeʹres åʹrnn še ǥu äʹrbbvuõđlaž jälstemvuuʹdin.”, smeâtt Jussa, ǥu suʹst kõõjjât, mii lij vuäǯǯam suu åårrad nuõrisuåvtõõzzâst koolm tuåimmjempââʹj veeʹrd. Jussa alttii pââʹjest 2014-2015 äʹšštobddivuäzzliʹžžen, tõn mâŋŋa son tuåimmji õõut pââʹj vääʹrrvuäzzliʹžžen da lij tän poodd väʹlddveärlaž vuäzzlaž.

Jussa tiõrvʼvuõđ nuõrid, ǩeäid ǩeäss miõll nuõrisuåvtõõzz tuåimmjummša: “Nuõrisuåvtõs suäpp puârast sääʹmnuõrid, ǩeäk haaʹlee vaikkted sääʹmnuõri aaʹššid. Nuõrisuåvtõs lij še pueʹrr njoođeemluʹvdd jeeʹresnallšmid naʹddjemtuejaid.”