Leena Fofonoff

Leena lij vuâlggam Čeʹvetjääuʹrest.

Mon leäm Leena Fofonoff, 23, da jälstam ååʹn Ruäʹvnjaarǥâst. Leäm Čeʹvetjääuʹrest da toʹben viõʹttjem päʹrnnvuõttân. Håʹt-i jieʹllem nääiʹt ååʹn lij-i tääiʹben gåårdest, muʹnne lij kuuitâǥ tääʹrǩes piâssâd jieʹlled mieʹrrkõõskin dommkueʹstlmin.

Pueʹttem Ruäʹvnjaʹrǧǧe mättʼtõõttâd da leäm še valmštõõvvâm ämmatlookkjiškooulâst âʹlddhoiʹddjeeʹjen. Eža tâʹlles valmštõõvvmõõžž mâŋŋa pieʹssem tuõjju peiʹvvpõʹrtte. Päärnai da nuõri ääʹšš liâ čâđđman ââlda da tõn diõtt haaʹlääm leeʹd nuõrisuåvtõõzzâst še. Leäm vääʹrrvuäzzlaž da jooʹtti pââʹjj lij muʹnne kuälmad. Tän mieʹtt piâzzam vaikkted da viikkâd ooudâs sääʹmpäärnai da –nuõri aarǥ õõudårra di lââʹzzted tiettummuž meeʹst väʹlddnarooʹde. Haaʹlääm leeʹd mieʹldd raajjmen pueʹrab pueʹttivuõđ miʹjjid pukid, nuʹt puârast mâʹta jiijjan vueʹzzest vuäitam.

Nuõrisuåvtõõzz mieʹldd peäss tuejjeed määŋgpeällsaž õhttsažtuej nuʹt parlameʹnttniiʹǩǩivuiʹm ǥu jeeʹres nuõriväʹlddõsniiʹǩǩivuiʹm. Tän lââʹssen liâ kõõskâst õhttsažtuej jeeʹres alggmeernuõrivuiʹm. Lij samai tääʹrǩes piâssâd juäʹtǩǩed tobdlmid nåkam aaʹššin, ǥu kooll uuʹccbõs jouʹǩǩe. Tän diõtt siâzztõõlam ođđ nuõrid nuõrisuåvtõʹsse ooʒʒõõttmõõžž!

Pueʹttivuõđ vueʹzzest muu piâkkââtt ääim-muuttâs di sääʹmǩiõli da kulttuur seillmõõžž vueʹǩǩ, kuuitâǥ nuõrttsääʹm beäʹlnn. Taarbšep määŋgnallšem tuåimid tõn õuʹdde, što ääim-muuttâs njuäsči. Tõõzz vueiʹttep vaikkted nuʹt persontääʹzzest ǥu politiikkast. Ǩiõl da kulttuur seillmõõžžâst še juõʹǩǩkaž meeʹst lij tääʹrǩes roolist! Uʹvddep ǩiõllâm kollʼjed da šäiggad, kueʹddep kuârǥeeʹl sääʹmpihttsid âʹlnn, mainstep puäʒʒhååid da kueʹlšeellmõõžž vueʹjjest da viikkâp ǩiott-tuejjtääidaid õõudårra. Čuäʹjtep pukid, što tääiʹben mij jälstep da jieʹllep, jeäʹp-ka ääiǥ luõvted håʹt-i vuâsttlâstt kuäʹss-ne!