Sunna Siilasjoki

Son tuåimmai nuõrisuåvtõõzzâst äʹšštobddivuäzzliʹžžen.

Sunna lij karesuvantost da lij16-âkksaž, mättjummši diõtt son jäälast pieʹǩǩ ääiʹjest Ruäʹvnjaarǥâst. Son mättʼtââtt liâdggšiõtteeʹjen da põrtstes ååreen lij mieʹldd puäʒʒhåiddtuejain. Sunna lij PC-siõri naʹzvaan.

Nuõrisuåvtõʹsse Sunna vuõʹlji mieʹldd, ǥu son vuõiʹni, što vuäitči leeʹd miõlǩieʹssi leeʹd mieʹldd vaikkteʹmmen sääʹmnuõri aaʹššin. Son särnn nuõrisuåvtõõzz åårram še kanaal, koon mieʹldd peäss tobdstõõttâd da mainsted aaʹššin ođđ tobddsivuiʹm. Son tuäivv, što nuõrisuåvtõs vuäitči riâššâd tääʹssveʹrddeeʹl jeeʹres vuuʹd säʹmmlaid tuåimmjummuš sij taarbi da tuõvvjeez meâldlânji.

20 eeʹjj ǩeeʹjjest Sunna vuäinn jiijjâs juäʹtǩǩmen puäʒʒhååid da tuejjeʹmen liâdggtuejaid Jeänõõǥǥâst.

Motto: Ǩii kaazz seeiʹb kägg, jõs ij kaass jiõčč.