Tiia-Káren Alakorva

Leäm Tiia-Káren Alakorva, 15-ekksaž Vuõccust. Jååđam vuâđđškooul 9. klaass. Puäʒʒtuâj liâ leämmaš vääžnai vueʹss muu jieʹllmest juʹn siõmm nijddan da puätt leeʹd še juätkast.  Nuõrisuåvtõõzzâst muu äjšmââtt õhttsaž aaʹššid vaikktummuš da õhttsažtuâjj järrsi sääʹmnuõrivuiʹm. Leäm peʹcclõõžžâst ouddmiârkkân puäʒʒhåiddamtuâj puõʹttiääiʹjest, kulttuur seillmõõžžâst da äimm-muttâz puʹhttem vaikktõõzzid. 

Miõllsažeeʹjjpodd: ǩiđđ   

 

Tåimmai nuõrisuåvtõõzzâst vuõssmõs pââʹjj äʹšštobddjen.