Anni-Sofia Niittyvuopio nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteeʹjen

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteeʹjen vaʹlljeeš Anni-Sofia Niittyvuopio Karigasnjaarǥâst da väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjen Maria Mäkinen Jyväskyläst. - Leäm späʹssballaš naʹddjõõzz ooudâst. Vueʹrddep tuõđi nuõrisuåvtõõzz tuâj juätkkmõõžž sääʹmnuõri sââʹj pueʹreem diõtt. Sääʹmteeʹǧǧest lie tän vaalpââʹjest ǩiõttʼtõõllâmnalla jõnn obbvuõđ, mâʹte tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseʹss, sääʹmkultturlääʹjj valmštõõllâm da sääʹm puârastpiʹrǧǧeemkääzzkõõzz. Nuõrisuåvtõs haaʹlad leeʹd aktiivlânji mieʹldd täi čõõđtummšest, mušttal nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteeʹjen vaʹlljuum Anni-Sofia Niittyvuopio.

– Nuõrisuåvtõs haaʹlad kaggâd ouʹdde äimmõsmuttâz, koon vaaiktõõzz äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvuõʹjjid, ǩiõʹlle da kulttuuʹre lie juʹn aiccâmnalla.  Haaʹleep še teäʹddeed sääʹmǩiõllsaž saaǥǥtummuž di jiõggsaž da fyyslaž puârastpiʹrǧǧummuž miârktõõzz.  Sääʹmnuõr haaʹlee sääʹmǩiõllsaž ämmatčieʹppid, kook pâʹstte vuäʹpsted, koʹst teâtt da veäʹǩǩ lie vuäǯǯamnalla.  Meeraikõskksaž õhttsažtuâj pueʹttep tuejjeed jeäʹrbi mieʹldd ÕM:i alggmeerai põõšši fooruumin da Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõõzzin (SPN).  Nõõmtim såbbrest tuâjj-joouk plaanâd õhttsažtâʹvvjânnmallaš sääʹmnuõri konfereeʹns, koon riâžžât mâʹŋŋlakast taʹnni, juätkk Anni-Sofia.

Nuõrisuåvtõõzz tuåimmpââʹj 2020-2021 vuõssmõs såbbar såbbrõʹššeš 26.3.2020 da äʹššliistâst leäi saaǥǥjååʹđteeikååʹdd vaʹlljummuž lââʹssen äʹšštobddivuäzzlai vaʹlljummuš nuõrisuåvtõʹsse. Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžž mieʹldd nuõrisuåvtõs vuäitt vaʹlljeed suåvtõʹsse kueiʹt eeǥǥas vuârstes jäänmõsân vitt põõšši äʹšštobddi. Nuõrisuåvtõõzz äʹšštobddi âʹlǧǧe leeʹd 15–17-ekksa teʹl, ko siʹjjid vaʹlljee.  Nuõrisuåvtõõzz äʹšštobddivuäzzliʹžžen vaʹlljeeš Hansa Pieski, Sunna Siilasjoki, Ánte Tenoranta da Helmi Ljetoff.

Lââʹssen nuõrisuåvtõs saǥstõõli Sääʹmteeʹǧǧ vaalpââʹj tuåimmprograamm 2020-2023 pirr. Nuõrisuåvtõs tobdstõõđi Sääʹmteeʹǧǧ såbbar vuõlttõs-saǥstõõllâm-materiaaʹle da saǥstõõli nuõrisuåvtõõzz tuåimmsueʹrj kõskksaž vaʹǯǯtõõzzi da täävtõõzzi pirr. Nuõrisuåvtõs tuejjad eʹtǩǩõõzz tuåimmsueʹrjstes Sääʹmteeʹǧǧ vaalpââʹj uõrisuåvtõs tuejjad eʹtǩǩõõzz tuåimmsueʹrjstes Sääʹmteeʹǧǧ vaalpââʹj 2020-2023 prograʹmme.

– Tän vaalpââʹjest haaʹleep vuässâʹtted sääʹmnuõrid õhttsažkååddlaž vaaiktummša da pueʹttep reâuggad jeäʹrben sääʹmǩiõllsaž nuõrituâjain. Haaʹleep oouʹdeed digitaalʼlaž nuõrituâj põõšši vuâđ ool, ko tõt tuärjjad nuõri identiteeʹtt, ǩiõl da kulttuur seillmõõžž, nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei pohtt ouʹdde nuõrisuåvtõõzz täävtõõzzid vaalpâjja.

 

Lââʹssteâđ:

nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei Anni-Sofia Niittyvuopio, teʹl. 040 708 2072, anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi

vs. nuõripiisar Elli-Marja Hetta, teʹl. 010 8393134, elli-marja.hetta(at)samediggi.fi