Mättʼtõs- da kulttuurministeriast teäggtõs Dihtosis-haʹŋǩǩõõzz neelljad ekka

Nuõrisuåvtõõzz da Nuõri Akateem Dihtosis -haʹŋǩǩõõzzâst räʹjje videomättčiâssid sääʹmkulttuurâst. Škooulkueʹssjummuž juätkkje pieʹǩǩen haʹŋǩǩõõzz.

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz da Nuõri Akateem Dihtosis -õhttsažhaʹŋǩǩõõzz vieʹǩǩin liâ raajjâm koolm lookkâmeeʹjj poodd säʹmmlažvuõtt tobddsen vuâđđškooulid da  nuuʹbb tässa puõttlõsttum sääʹmteemlaid  škooulkueʹssjummšid da teeʹmm jiõččnõʹsse mättʼtõʹsse õõlǥtum mõõntõõllâmpaakk de mobiilsiõri vieʹǩǩin. Tän lookkâmeeʹjj haʹŋǩǩõõzzâst räʹjje uʹčteeʹli tuäivast škooulkueʹssjummši paʹldde vaalmâš videomättčiâssid sääʹmkulttuurâst.

-Videomättčiâss vueʹlee kõddâz ǩiõttʼtõõllâd sääʹmteeʹmid mättčiâssin, tõn diõtt ǥu tõid lij hiâlpp väʹldded õnnu kuäʹss ju. Videoid sneʹmme sääʹmvuuʹdest da tõi siiʹsǩid liâ plaaneʹmmen  da raajjmen sääʹmnuõr, Dihtosis -haʹŋǩǩõõzz projeʹkttjååʹđteei Ulla Saalasti ceälkk.

Škooulkueʹssjummuž juätkkje pieʹǩǩen haʹŋǩǩõõzz. Haʹŋǩǩõõzzâst tåimmai škooulkueʹssen tuejjõʹsse škooultum sääʹmnuõrr.

– Škooulkueʹssjummšid alttee loppeeʹjjest 2021, tâʹl še videomättčiâssid sneʹmme Aanrest. Videomättčiâss liâ uʹčteeʹli vuäǯǯamnalla alggeeʹjjest 2022. Seämma ääiʹj čõõđte še peeiʹvtum suåvtõs jõnn siâzztõõzz õsttâm mõõntõõllâmpaakkâst, koʹst liâ määŋgpeällsa tuejjõõzz sääʹmkulttuurâst. Uʹčteeʹl vueiʹtte äuʹǩǩeed mõõntõõllâmpaakk jiiʹjjes mättčiâssin jiõččnõssân de raajjâd håʹt-ba projeʹktttuâj leʹbe jeeʹresnallšem vuässõõttâm häʹrjjtõõzzid  škooulniiʹǩǩivuiʹm, ceälkk Sääʹmteeʹǧǧ nuõripiisar Elli- Marja Hetta.

Haʹŋǩǩõõzz pââitäävtõssân lij lââʹzzted väʹlddnarooʹde kollʼjeeʹji päärnai da nuõri teâđstemvuõđ säʹmmlain da sääʹmkulttuurâst da nääiʹt pieʹǩǩen cõggâd säʹmmlaid puõttlõsttum vâjjõs-saaǥǥ da čårstummuž. Lookkâmeeʹjj 2020-2021 haʹŋǩǩõõzzâst jåʹtte õhttsõʹžže 103 škooulkueʹssjummuž čiččâm sääʹmnuõr vieʹǩǩin. Alggtääʹlvest 2021 čõõđte vueʹllškooulniiʹǩǩid puõttlõsttum Siõmm siõrr säʹmmlain – mobiilsiõrr da seämma ääiʹj alttee škooulkueʹssjummuž še vueʹllškooulin. Lââʹssen čõõđte tâʹvvsääʹmmǩiõllsaž suåvtõõzz pââiškooulniiʹǩǩi da nuuʹbb tääʹzz mättʼtõõttji čaaŋŋlummuš sääʹmkulttuuʹre – mobiilsiõrâst.

Dihtosis -haʹŋǩǩõõzz teäggat mättʼtõs- da kulttuurministeria. Haʹŋǩǩõsäiʹǧǧ: 1.9.2021-30.6.2022.

 

Lââʹssteâđaid:

 

Sääʹmteʹǧǧ

Nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei

Anni-Sofia Niittyvuopio

Teʹl. 040 7082 072, anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi

 

Nuõripiisar

Elli-Marja Hetta

Teʹl. 010 8393134, elli-marja.hetta(at)samediggi.fi

 

Nuori Akateem

Projeʹkttjååʹđteei

Ulla Saalasti

Teʹl 040 567 4203, ulla.saalasti(at)nuortenakatemia.fi

 

Projeʹkttkoordinaattor

Maria Aikio
Teʹl.  040 8470 862,  maria.aikio(at)nuortenakatemia.fi

 

 

 

 


Tobdstõõđ še