Nuõrisuåvtõs õlmstâtt staani sââʹj vuäʹpstõõzz

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõs õlmstâtt Lääʹddjânnmest mainstum sääʹmǩiõlin da lääddas staani sââʹj vuäʹpstõõzz. Vuäʹpstõs tuåimmai jeärraz mieʹldd škoouli, organisaatioi, tuâjjpaaiʹǩi da šõddmõõžži ââʹnnem diõtt da tõin raajât tääʹssärvvsaž tuåimmjummuž. Nuõrisuåvtõs vuäinn, što pukid staani da mooddai sââʹj raajjmõõžž lij vääžnai še sääʹmõhtsažkååʹdd seʹst.

– Vuäʹpstõs tuåimm pueʹrr vuâđđan pukid staani tuåimmjummuž raajjmõõžžâst. Ǥu õhttsaž vuäʹpstõõzz lie pukid čiõlǥâs, lij hiâlpab raajjâd raajji saǥstõõllâmkulttuur da cõõǥteʹmes da čårstummšest frijj tuåimmjummuž. Tuâivvap, što vuäʹpstõõzz vääʹldet vuâstta äävai miõlin da âânnmõʹšše veiddsânji mij õhttsažkååʹddest, peäggat nuõrisuåvtõõzz vääʹrrsaaǥǥtuõʹllʼjeei Maria Mäkinen.

Õhttsaž vuâkkõõzzin huõlât puki vuässõõtti fyyslaž da psyykklaž kuõskteʹmesvuõđâst, vueiʹttemvuõđâst vuässõõttâd jeeʹres tuåimid da raajjâd staani õhttvuõđid. Tuåimmjummšest ij õõlǥ priimmâd čårstummuž, heâmmummuž leʹbe jeeʹres ääʹššteʹmes tuejjummuš da/leʹbe jälstõõttmõõžž. Sääʹmõhttsažkååʹddest lie jiiʹjjesnallšemvuõđ, kook lie še kaggâm õlmmsa vuäʹpstõõzz pååđai vueʹzzest.

– Haaʹleep pâššned čõõʹlmid tõõzz, što sääʹmnuõrid staani sââʹjj miârkkšââvv še säʹmmlai ǩiõlʼla vuõiggâdvuõđi, jiiʹjjesvaaldšemvuõiggâdvuõđ da säʹmmlai äärvai ciʹsttjummuž. Ääʹrjes teemai, mâʹte traumai, čårstummuž da rasiism ǩiõttʼtõõllmõš šuurab jooukin da čåårast jiiʹjjes õutstõõzzâst vââʹjj leeʹd jeäʹrben nuõrid lossâd da joba traumatõʹstti. Nuõrin feʹrttai leeʹd vueiʹttemvuõtt ǩiõttʼtõõllâd täid teemaid kulttuur da vuäinlmid tobddi oummivuiʹm, mušttat nuõrisuåvtõõzz saaǥǥtuõʹllʼjeei Anni-Sofia Niittyvuopio.

Staani sââʹj vuäʹpstõs õlmstââʹttet nuõrisuåvtõõzz neʹttseeidain Tuʹnne- vueʹzzest: Staani sââʹj vuäʹpstõs

 

Lââʹssteâđ:

Anni-Sofia Niittyvuopio

Nuõrisuåvtõõzz saaǥǥtuõʹllʼjeei

Teʹl  040 7082 072

anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi

 

Elli-Marja Hetta

Nuõripiisar

Teʹl. 010 8393134

elli-marja.hetta(at)samediggi.fi


Tobdstõõđ še