Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mieʹrräiggsa projeʹktt-tuâjjtuejjeei tuâj

Projeʹktt-tuâjjtuejjeei tuõjju kool jm. sääʹmǩiõllsa da -kulttuur meâldla pååđääiʹj tåimmʼmõõžž ooudâsviikkmõš õhttsažtuâjast nuõrisuåvtõõzzin da sääʹmnuõrid puõttlõsttum nuõri pååđäiʹǧǧtåimmʼmõõžž jođđi plaanummuš da čõõđtummuš.

Tuâjj älgg 15.8.2022 /leʹbe suåppmõõžž mieʹldd da peštt 4 mp.

Päʹlǩǩ meäʹrrââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩmieʹrreem õõlǥtemtääʹss VII/I mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 1899,26 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen mäʹhsse tuâj sâjjõspääiʹǩ mieʹldd 24 % sääʹmvuuʹd lââʹss da tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrrõõvvi ǩiõččlâsttemlââʹzz.

Tuâj oʹnstemnalla håiddmõš oudldâstt sääʹmǩiõl silttõõzz (sääʹmteeʹǧǧin uʹvddum šiõttõs 1727/1995). Ââʹnnep äärvast ooddid jiõččnõʹžže da tääʹrǩes tuâjjstõõllmõʹšše, pueʹrid õhttsažtuâjj- da vuârrvaikktõstääidaid de ǩiõččlâsttmõõžž projeʹktt-tuâjast. Projeʹktt-tuâjjtuejjeei tåimmpäiʹǩǩ lij sääʹmkultturkõõskõs Sajoksest. Projeʹktt-tuâjjtuejjeei vuäitt tuâjjstõõllâd še olgglõssân.

Ooccmõõžž mätt- da tuâjjtuõđštõõzzineez âʹlǧǧe tååimted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda piâtnâc 15.7.2022 mätta addrõʹsse: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?024bb73a

Lââʹssteâđaid tuâjast oudd nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei Anni-Sofia Niittyvuopio, anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi, teʹl. 040 7082 072 da nuõripiisar Elli-Marja Hetta, elli-marja.hetta(at)samediggi.fi, teʹl. 050 3825 179.

Sääʹmteeʹǧǧ tåimmʼmõʹšše  vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi da nuõrisuåvtõõzz tåimmʼmõʹšše  addrõõzzâst www.nuor.fi

 

Aanrest 23.6.2022

Sääʹmteʹǧǧ

 


Tobdstõõđ še