Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõs da halltõspaaʹrtji nuõr: Kuåivvsid ij leäkku sââʹjj saaʹmi dommvuuʹdest

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõs da halltõspaaʹrtji nuõr viârte kuåivâstuåimmjummuž saaʹmi dommvuuʹdest. Kuåivâstuåimmjummšin leʹčči jårrâʹstteeʹm vaaiktõõzz saaʹmi äʹrbbvuõđlaid jieʹllemvueʹjjid da kulttuuʹre.

”Sääʹmvuuʹd jieʹllemviõkksažvuõđ jeät vuäǯǯ pueʹruum viiǥǥeeʹl kulttuurâst da jieʹllemvueʹjjin vuâđ leʹbe tueʹjjeeʹl loopp tõid jeeʹres mäddââʹnnemnaaʹlin. Saaʹmi dommvuʹvdd lij jeäʹrben puäʒʒhoiddu miârktum vuʹvdd, kuäʹss mäddâânnmõõžž plaaneen äʹššvuäʹmsteeʹjid, mâʹte paalǥâskooʹddid da Sääʹmteeʹǧǧ šâdd kuullâd ääʹššmeâlddsânji. Äʹššvuäʹmsteeʹjin âlgg leeʹd še vueiʹtlvažvuõtt leeʹd uuʹdǩani miâsttmõõžž mäddâânnmõʹšše”, mušttʼte halltõspaaʹrtji nuõr.

Õiʹdde šõddmõššân saaʹmi dommvõudda plaanuum kuåivâstuåimmjummšest lij maalmooccâmõhttõs Võ Akkerman Finland Võ Jeänõõǥǥ Hietakerooʹje tuejjeem vuʹvddvaʹrrjummuš, kååʹtt kätt nuʹt 70 proseeʹnt Erkunansiida ǩieʹss- da čõhččviistsââʹjjpalggsin. Teâuddjeen kuåivâs vaarrteʹči palggâz äʹrbbvuõđla pirrekksa siidariâššmõõžž seillmõõžž.

“Leäʹp piâkkõõttâm vuuʹd nuõri vuõiggâdvuõđâst vueʹǩǩâʹtted jiijjâz kulttuuʹres, jõs kuåivâshaʹŋǩǩõs ouddan. Lij vaarrân, što nuõr jiâ pââʹst juäʹtǩǩed kulttuuʹres da jieʹllemvueʹjjeez vueʹǩǩâttmõõžž ǩeâštʼtõõli mäddââʹnnemååʹblǩi diõtt. Huõl tuejjad še tõt, mäʹhtt kuåivâstuåimmjummuž nallšmin haʹŋǩǩõõzzin šõddi pannsnäätnasvuõtt pueʹttiääiʹjest vaaikat sääʹmnuõri pueʹrrjieʹllma da miõltiõrvâsvuõʹtte di piʹrǧǧummša“, mušttʼtat nuõrisuåvtõs.

Nuõrisuåvtõs da halltõspaaʹrtji nuõr rämmše haʹŋǩǩõõzz vuâsttlâsttmõõžž counnmõõžž õhttsallašvuõđâst da čuäʹjte tuärjjõõzzâs Jeänõõǥǥ vuuʹd oummuid. Nuõrisuåvtõs da halltõspaaʹrtji nuõr õõlǥte veʹrǧǧniiʹǩǩid ciʹsttjed saaʹmi vuâđđlääǥǥla vuõiggâdvuõđ juäʹtǩǩed ooudâs da viikkâd ooudâs jiijjâz kulttuuʹres di vaaldšmed jiijjâz vuuʹdeez.

 

Lââʹssteâđ:

 

Anni-Sofia Niittyvuopio

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei

+358 40 7082 072

anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi

 

Pinja Perholehto

Demarnuõri vääʹrrsaaǥǥjååʹđteei

+358 40 0596 521

pinja.perholehto(at)demarinuoret.fi

 

Hanna Markkanen

Kõõskõsnuõri saaǥǥjååʹđteei

+358 50 3846 820

hanna.markkanen(at)keskustanuoret.fi

 

Amanda Pasanen & BrigitaKrasniqi

Ruânn nuõri saaǥǥjååʹđteei

+358 40 9611 330, +358 45 1312 554

puheenjohtajat(at)vihreatnuoret.fi

 

LibanSheikh

Čiǯǯbieʹllnuõri saaǥǥjååʹđteei

+358 50 5019 721

liban(at)vasemmistonuoret.fi

 

Frida Sigfrids

RKP-nuõri saaǥǥjååʹđteei

+358 40 5910 874

frida.sigfrids(at)su.fi


Tobdstõõđ še