Saaǥǥjååʹđteei saakkvuârr: Tuu õõutstõs – tuu jiõnn

Tiõrv! Leäm Sofe Hánsa Sampo Ánne-Sofe, da puäđam Karigasnjaarǥâst. Mättʼtõõđam puäʒʒhoiʹddjeeʹjen Sääʹm škooultemkõõskõõzzâst. Leäm alttääm Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteeʹjen da leäm låʹppääm ǩeeʹrjted tiiʹǩ mieʹrrkõõski. Tän muu vuõssmõs bloogâst joordam mušttled mij nuor.fi-seeidain.

Anni-Sofia Niittyvuopio ©Essi Koski

 

Rämmšam, što nuõrisuåvtõs lij piâssâm tän mätta DigiÁrran-haʹŋǩǩõõzzâst, koon täävtõssân lij tuejjeed põõššjen sääʹmǩiõllsaž digitaalʼlaž nuõrituâj. Sääʹmǩiõllsaž nuõrituâjj puätt leeʹd pueʹttipââʹjest še õhtt tääʹrǩes äʹššvuuʹdin. Jeäʹrben koronaviruuzz diõtt sääʹmǩiõllsaž joukkchaatt ävvnummuš lij samai vääžnai.

Seeidaid vueiʹtet jueʹǩǩed täid teemaid:

  • Ääiʹjpoddsa ääʹšš
  • Teâtt nuõrisuåvtõõzzâst
  • “Tuʹnne“, koʹst käunnʼje teâđ alggmeerain da säʹmmlai vuõiggâdvuõđin nuʹtt mäʹhtt seksuaaltiõrvâsvuõđâst še
  • Da “Tuu õõutstõs“, koozz nuõrin lij vueiʹttemvuõtt puuʹtʼted siiskõõzz ǩeeʹrjtõõzzi, vloogi da joukkchaatt hääʹmest

Täujja sääʹmǩiõllsa siiskõõzz lie samai poliittla. Sääʹmnuõrin lij vuõiggâdvuõtt lookkâd da kuullâd jiijjâz jieʹnnǩiõl, vueiʹnned da jieʹlled jiijjâz kulttuur jälstempääiʹǩest leʹbe miõl ǩeässmõõžžin huõlǩani. Haaʹleep taʹrjjeed siiskõõzz puki Lääʹddjânnmest mainstum sääʹmǩiõlivuiʹm da nääiʹt lââʹzzted nuõri sääʹmǩiõl âânnmõõžž. Sosiaalʼlaž mediast sääʹmǩiõll täujja väjldââvv, ko tõõzz ij leäkku jiijjâs vuâlaž.

Tõn diõtt nuõrisuåvtõs lij ääʹvääm nuor.fi-seeid, tuu õõutstõõzz vääras. Tuäivam, što mäŋggaz ǩeeʹrjte da vloʹggje Tuu jiõnn -sijddu da vuässâʹtte joukkchaʹtte. Jõs tuʹst lie idea, mâid haaʹlääk vueiʹnned seeidain, de vääʹld õhttvuõđ! Vuõssmõs tâʹvvsääʹmǩiõllsaž joukkchatt lij täʹbbe 8.4. čiâss 19-20. Tuäivvmest vuässõõđak!

Jeeʹres joukkchattpeeiʹv:

se 15.4.2020 čiâss 19-20 aanrõšǩiõll

se 22.4.2020 čiâss 19-20 nuõrttsääʹmǩiõll

se 29.4.2020 čiâss 19-20 lääʹddǩiõll

 

Sofe Hánsa Sampo Ánne-Sofe, nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei