Ooʒʒ proʹjektt-tuâjjliʹžžen!

Projektt-tuâjjla tuâjjan lij vaʹstteed õhttsažtâʹvvjânnmallaš sääʹmnuõri konfereensâst, plaanummšest, riâššmõõžžin, teâđtummšest, jeeʹres ouddvalmštõõllmõõžžin di šõddmõõžž mâʹŋŋtuâjain. Tuâjj älgg 14.6.2021 da peštt 27.8.2021 räjja.

Õhttsažtâʹvvjânnmallaš sääʹmnuõri konferenss riâžžât påʹrǧǧmannust 2021 ougglõsõhttvuõđin. Konfereenss vueiʹvvteeʹmmen lij Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõs da tõn riâžžât õõutveäkka Sääʹm parlamentaarlaž rääʹđ nuõriluʹvddkååʹddin.

Tuâj oʹnnsteeʹjjes håiddmõõžž ooudâsveʹǩǩe ââʹnteei škooultõs, sääʹmǩiõl silttõs di riʹjttjeei eŋgglõsǩiõl silttõs.  Uʹvddep äärv oʹdde jiõččnaž da tääʹrǩes tuõjju di šiõǥǥ õhttsažtuâjj- da vuârrvaikktõs-silttõõzzid. Päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ kaiʹbbjemtääʹzz V da tõʹst II joouk mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2247,67 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset ougglõstuâj åårrmõšpääiʹǩ mieʹldd 24% sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvvi ǩiõččlâsttmõšlââʹzz. Projektt-tuâjjla tuâj lij vueiʹvv-vueʹzzest ougglõstuâj

Ooccmõõžžid mätt- da tuâjjtuõđštõõzzivuiʹm âlgg tååiʹmted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda piâtnâc 4.6.2021 mõõneeʹst addrõʹsse: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?6f492549

Lââʹssteâđaid tuâjast oudd nuõripiisar Elli-Marja Hetta,elli-marja.hetta(at)samediggi.fi, teʹl. 050 3825 179 da nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei Anni-Sofia Niittyvuopio, anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi, teʹl. 040 7082 072

Sääʹmteeʹǧǧ tåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi da nuõrisuåvtõõzz tåimmjummša addrõõzzâstwww.nuor.fi

Aanrest 21.5.2021

Sääʹmteʹǧǧ


Tobdstõõđ še