Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõs da Eeʹttiǩ-kåʹddpeällõõǥǥi nuõriorganisaatio: Sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩ âlgg oođeet ååʹn

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõs, Demarnuõr, Kokoomusnuõr, Ruânn nuõr, Čiʹǯǯbieʹllnuõr, RKP-nuõr, KD Nuõr da Liike Nyt Nuõr kaiʹbbje sääʹmteʹǧǧlääʹjj oođummuž ÕM ooumažvuõiggâdvuõttkomitea õõlǥtem meâldlânji.

Eʹtǩǩõs ođđ sääʹmteʹǧǧlääʹjjest mâânn ooudâs eeʹttiǩ-kååʹdd ǩiõttʼtõõllmõʹšše skamm-mannust. Eeʹttiǩ-kåʹddpeällõõǥǥi nuõriorganisaatio da Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõs kaiʹbbje, što sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩ oođeet ååʹn, što Lääʹddjânnam vuäitt koʹrjjeed ÕM ooumažvuõiggâdvuõttkomitea eeʹjjest 2019 tuõttâm ooumažvuõiggâdvuõttneuʹrrummuž. Ooumažvuõiggâdvuõttkomitea lij tuõttâm, što Lääʹddjânnam lij neuʹrrääm meerlaž- da poliittlaž vuõiggâdvuõđi suåppmõõžž. Lââʹssen Lääʹddjânnam lij vuäǯǯam jeeʹres siâzztõõzzid kuõskeeʹl säʹmmlai vuõiggâdvuõđid.

Ooumažvuõiggâdvuõttkomitea lij välddam 1. njuhččmannu 2021 säʹmmlai vuõiggâdvuõđid kuõskki siâzztõõzzid jåʹttlõttum seuʹrrjummša. Komitea ǩiʹddji vuâmmšõõzz jeäʹrben tõõzz, što sääʹmteʹǧǧlääʹjj jiõnnvuõiggâdvuõttmeäʹrteeʹlm da saǥstõõllâmõõlǥtõõzz iʹlla muttum naaʹlin, kååʹtt tuõrvči säʹmmlai jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđ.

”Sääʹmteʹǧǧlääʹjj oođummša lij čiõlgg õõlǥtõs ÕM ooumažvuõiggâdvuõttkomiteast. Lij vääžnai, što jeäskka ÕM ooumažvuõiggâdvuõttsuåvtõʹsse vaʹlljum Lääʹddjânnam čõnnââtt tuõrvvâd ooumažvuõiggâdvuõđi teâuddjummuž še šõddâmjânnmest. Sääʹmteʹǧǧlääʹjj oođummuš ääʹveʹči mââimõõzzâst čuõkku säʹmmlai vuõiggâdvuõđi ooudâsviikkmõššân määŋgain õhttsažkååddlaž taaʹzzin, mâta soti-kääzzkõõzzi, jieʹllemvueʹjji di sääʹmǩiõllsa – da ǩiõl mättʼtõõzz ooudâsviikkmõõžžâst”, tueʹtte eeʹttiǩ-kåʹddpeällõõǥǥi nuõriorganisaatio.

Eeʹttiǩ-kåʹddpeällõõǥǥi nuõriorganisaatio da Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõs teäʹddee, što lääʹjj oođummšest lij jõnn miârktõs persooʹne, säʹmmlai ooumažvuõiggâdvuõđi teâuddjummšen, leša še säʹmmlai naʹddjõʹsse lääʹdd vuõiggâdvuõttriâšldõʹǩǩe da tuʹmmstõktuõjju.

”Tän poddsaž lääʹǩǩ ij vaʹstted ânnʼjõžäiggsaž fiʹttjõõzz alggmeerai vuõiggâdvuõđin. Lij veʹt šiõǥǥ äiʹǧǧ oođeed lääʹǩǩ, što säʹmmlai oudldõõzz jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõʹtte di ǩiõl da kulttuur tuõʹllʼjummša da ooudâsviikkmõʹšše teâuddje”, tuâtt Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei Anni-Sofia Niittyvuopio.

Lääʹjj muttâz valmštõõllâm tåimmkåʹdd eʹtǩǩad määŋgaid säʹmmlai vuõiggâdvuõđid ouddneei muttsid läkka. Eʹtǩǩõõzzâst jeäʹrbi mieʹldd hiâlpteʹčeš jiõnstummuž, nââneʹčeš Sääʹmteeʹǧǧ toiʹmmjemoudldõõzzid da ainsmââʹtteš vuõigg vaikktemvueiʹtlvažvuõtt ǩiõʹlle da kulttuuʹre tuejjeei tååimid. Sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩ âlgg tõʹnt oođeed ååʹn.

 

Anni-Sofia Niittyvuopio

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei

+358 40 7082 072

anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi

 

Pinja Perholehto

Demarnuõri saaǥǥjååʹđteei

+358 40 0596521

pinja.perholehto(at)demarinuoret.fi

 

Matias Pajula

Kokoomusnuõri saaǥǥjååʹđteei

+358 505 753 347

matias.pajula(at)kokoomusnuoret.fi

 

Brigita Krasniqi da Peppi Seppälä

Ruânn nuõri saaǥǥjååʹđteei

+358 40 961 1330, +358 040 721 7912

puheenjohtajat(at)vihreatnuoret.fi

 

Liban Sheikh

Čiʹǯǯbieʹllnuõri saaǥǥjååʹđteei

+358 50 5019 721

Liba(at)@vasemmistonuoret.fi

 

Frida Sigfrids

RKP-nuõrisaaǥǥjååʹđteei

+358 40 5910 874

frida.sigfrids(at)su.fi

 

Annika Lyytikäinen

KD Nuõri saaǥǥjååʹđteei

+358 50 3123 037

annika.lyytikainen(at)kdnuoret.fi

 

Joel Kettula

Liike Nyt Nuõri saaǥǥjååʹđteei

+358 45 6337 843

joel.kettula(at)liikenyt.fi


Tobdstõõđ še