“Systeeʹm lij maannâm še väʹlddnarood”—Dihtosis-haʹŋǩǩõs säʹmmlaid kollʼjeei teâđateʹmesvuõđ puʹrǧǧeeʹjen

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõs lij vuässõõttâm kollaboratiivlõʹžže pro gradu – tuõjju, koʹst tuʹtǩǩee Dihtosis-haʹŋǩǩõõzz vaikktemvuõđ. Tuʹtǩǩõs čuäʹjat, što teâtt säʹmmlain lij čuuʹt ooccân da tõn diõtt säʹmmla da sääʹmnuõr ǩiččlâʹstte ooudâs ǩeeuʹsummuš, rasiism da vuâllummuš.

Uʹčteeʹl puʹhtte õlmmsa, što Dihtosis-haʹŋǩǩõs lij ouddâl puki taarblaž tuâjjneävv uʹčteeʹli aʹrǧǧe de vääžnai veäʹǩǩ še uʹčteeʹli tobdstem teâđ kaunnâm väʹǯǯlõõžžid. Lââʹssen uʹčteeʹl käʹǧǧe õlmmsa tõn, što teâđ lââʹzzteeʹl säʹmmlai sââʹjj pââstči teâđlânji pueʹreed. Dihtosis-haʹŋǩǩõõzz tåimmʼmõš teäddad täid väʹǯǯlõõžžid da ǩiddad vuâmmšõõzz še tõõzz, mäʹhtt tõid teäddee.

Dihtosis-haʹŋǩǩõõzz tuâjjtuejjeei da nuõrisuåvtõõzz vuäzzla leʹjje gradu plaaneempoodd aktiivlânji mieʹldd tuâjast. Tuʹtǩǩõõzz siiskõõzz da jååttmõõžž plaanee õõutsââʹjest tuâj liiʹnjest saaǥǥtemkõõččmõõžžid. Tuâjast saaǥǥtõʹlle olgglõssân 10 uʹčteeʹled, koin leäi leämmaš Dihtosis-škooulkueʹssjummuš klaasstes. Sij čuõvte škoouli vueʹjj säʹmmlain mainstum teâđ sueʹrjest de jueʹǩǩe jiijjâz ǩiččlâsttmõõžžid da vuâmmšõõzzid Dihtosis-haʹŋǩǩõõzzâst. Vuässõõtti uʹčteeʹli ǩiõrj leäi veeidas: mieʹldd leʹjje klassuʹčteeʹl, ǩiõli, histoor, õhttsažkåʹddmäätt, jânnamteâđ, jiõnnǩiõl da jieʹllemǩiccâmteâđ uʹčteeʹl vuâđđmättʼtõõzzâst de  lookkjiškooulâst jeeʹres päiʹǩǩ-kååʹddin. Šuurmõs vueʹss leäi väʹlddnaroodâst, leša mieʹldd leäi še õhtt säʹmmlaž uʹčteeʹl. Tän lââʹssen Dihtosis-haʹŋǩǩõõzz jäʹrjsteei mainste haʹŋǩǩõõzz jååttmõõžžâst, aunnsin de jiijjâz ǩiččlâsttmõõžžin haʹŋǩǩõõzzâst.

Uʹčteeʹli argg lij ǩirrsaž da määŋgas jeäʹla ni jiijj mättjam säʹmmlain, nuʹtt tuâggažtuâjj, aunnsi noorrmõš da säʹmmlai kaggmõš kuâđđai õõuti uʹčteeʹli aʹrddjid. Håʹt-i ääʹššest leʹčči  jeänab teâtt, tääuʹjab uʹčteeʹl jårrõʹstte tõn, što mäʹhtt sij vuäitči puʹhtted säʹmmlaid da sij kõskkvuõđ valdiaaʹje ärvvsânji õlmmsa da veäʹltted puäst-teâđ. Šiõttlõõvvâmnääʹlest uʹčteeʹl roolâst še raʹddje – ouddmiârkkân peittmättjummuž miârkktõõzz pââʹjde. Lââʹssen måtam toʹbdde poliittlaž teäddõõzz jäävtõõvvmõʹšše valdia jõõskâsvuõtte, tiõttum peällõõǥǥi leʹbe taʹrǩǩeeʹes puärrsi diõtt. Dihtosis-haʹŋǩǩõõzz ǩiʹčče puʹhttem tääzz jõnn vieʹǩǩ da tõn vueiʹnne tuejjeem fiʹttjõõzz da õhttvuõđ. Haʹŋǩǩõõzzâst puõʹđi uʹčteeʹli mieʹldd še konkreettlânji õlmmsa, što mainste ânnʼjõžpeeiʹvest.

Jiõčč Dihtosis-haʹŋǩǩõs vuâđđad tiõttu jääʹǩǩteen jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđ teâđast da tõʹst âʹnne säʹmmlai šõddeem mõõntõõllmid. Haʹŋǩǩõõzz aalǥâst lij leämmaš juʹn vääžnai, što uʹvddum teâtt da sannõs lij säʹmmlai jiijjâz meäʹrtem. Tät lij kuâsttjam nuʹtt projeeʹkt raajjâm- da plaaneemnääʹlest da tuâjain. Dihtosis-haʹŋǩǩõõzz tåimmʼmõõžžâst kuâsttje še ouddjuurdid tuâsttam da rääuhšõddummuš mõõntâlm. Empatia, vuässâttmõš, õhttvuõđ raajjmõš de ooumažvuõiggâdvuõđ da čiõlǥâs identiteʹttkaarti reäkkummus liâ kõskksa haʹŋǩǩõõzz tåimmʼmõõžžâst. Sääʹmnuõrid vuässâttem proseeʹss pääiʹǩ vaʹlljuum teeʹmm liâ säʹmmlaid vääžnai, da tõk räʹjje vuâđ še õhttsažkååddla saǥstõõllmõõžž oouʹdummša. Nääiʹt Dihtosis-haʹŋǩǩõs kässjââtt še juätkkjeei teâđateʹmesvuõđ pueʹtǩǩummša de vaaldšeeʹjid väʹlddšiõttlmid.

Dihtosis-haʹŋǩǩõõzz peäʹlest saaǥǥtõõllmõõžžin kaʹǧǧe õlmmsa haʹŋǩǩõõzz pannšam puõʹttiäiʹǧǧ da räʹjjla resuurs. Uʹčteeʹli vueiʹnnemkuuʹlmest haʹŋǩǩõsluândlast tåimmʼmõõžžâst väʹǯǯlen lij tõt, što pâi loŋŋnõõvvâm äuʹǩǩee tõn, da tõʹnt lääʹttes õlmmsa välddmõš õõlǥteʹčči tåimmsallaid muttsid ǩeeʹrjin, mäʹttemplaanâst da uʹčteeʹli škooultõõzzâst. Dihtosis-haʹŋǩǩõõzz tåimmʼmõšše tuåivvu juätkkääiʹj, ǥu tarbbân ǩiʹčče še tååbdaid vaikkteeʹes da tåimmsallaž aunnâz. Haʹŋǩǩõõzzâst  tuâjjpõõrti jååʹđteei sääʹmnuõr  ǩiʹčče tõn ärvvsõʹžžen. Mättʼtõõttji määiʹnest tõt, što saakk puätt sääʹmnuõrin ǩiʹčče jiânnai vaikkteejubun da miõllšubun ǥu äʹrbbvuõđlaž ǩeʹrjjmättõs.

 Vuänõs tuʹtǩǩõõzz puåđõõzzin (lääddas)

Heinola, A. (2022). “Systeeʹm lij maannâm še väʹlddnarood”—Dihtosis-haʹŋǩǩõs säʹmmlaid kollʼjeei teâđateʹmesvuõđ puʹrǧǧeeʹjen: Kollaboratiivlaž tuʹtǩǩõs Dihtosis-haʹŋǩǩõõzzâst da uʹčteeʹli tåimmâmvuõđkontekstest dekolonisaatia da juõʹǩǩpeivvsa rääuh sueʹrjest [Tampere University]. https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/137556/SuomHeinolaAnne.pdf?sequence=5&isAllowed=y

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz da Nuõri Akatemia Dihtosis-haʹŋǩǩõs lij lââʹzztam sääʹmmteâđlažtvuõđ neellj lookkâmeeʹjj poodd Mättʼtõs da kulttuurministeria teäggtõõzzin. Haʹŋǩǩõõzz täävtõssân lij lââʹzzted väʹlddnarooʹde kollʼjeeʹji päärnai da nuõri teâđlažvuõđ säʹmmlain da sääʹmkulttuurâst. Haʹŋǩǩõsäiʹǧǧ poott   30.6.2022.  Looǥǥ lââʹss: www.dihtosis.fi 

 

Lââʹssteâđaid:

Anni-Sofia Niittyvuopio

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei

+358 40 7082 072

anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi


Tobdstõõđ še