Vueʹllǥa kõddâz ǩiõttǩeeʹrjtõspääʹjj 15.5. da 21.5. Sajoozzâst Aanrest

 

Mattu tuejjeed jiijjjad mainsest jieʹllikarttǩiõttǩeeʹrjtõs, ääiʹjab ǩiõččlâsttmõš ij taarbâž leeʹd.

Siiskõs: mii lij jieʹllikarttǩiõttǩeeʹrjtummuš, ǩiõttǩeeʹrjtõõzz formatt, harjtõstuâj da ǩiõttǩeeʹrjteei kõskkvuõtt čuäjtõõllmõʹšše dno.

Äiʹǧǧ: Vueʹss 1 pâʹsspeeiʹv 15.5. čiâss 11-17, vueʹss 2 sueʹvet 21.5. čiâss 10-15.

Ohjjeeʹjen Sakari Maliniemi. Pääʹjj lij miârktum nuõrid da rääʹves oummuid, mieʹldd vääʹldet jäänmõssân 12 ooumžed. Pääʹjj ââʹnet lääddas da tõt lij määuʹs vuässõõttjid ni vooʹps. Vuäitak vuässõõttâd še ougglõsõhttvuõđin.

Iʹlmmtõõđ mieʹldd mââimõõzzâst 6.5.2022 tarja.porsanger(at)samediggi.fi.

Õhttsažtâvvjânnmallaš ǩiõttǩeeʹrjtõs-šõddmõš NORTHERN SCRIPT ååcc tâʹvvjânnmallaž ǩiõttǩeeʹrjtummšest älšsmam 18-29 ekksaid nuõrid. Sääʹmnuõr vueiʹtte ǩeâšttjõõttâd jiijjâs jieʹnnǩiõlin, teemman lij  TEMPTATION. Jieʹllikarttǩiõttǩeeʹrjtõs âlgg vuõltteed 22.8.2022 mõõneeʹst addrõʹsse tarja.porsanger(at)samediggi.fi. Lââʹssteâđ Northern Script-ǩiõttǩeeʹrjtõs-peeiʹvin addrõõzzâst www.nosi.fi!

 

Alggmeeri jieʹllikarttkõõskõs Skábma/Sääʹmteʹǧǧ


Tobdstõõđ še