Meeraikõskksaž tåimmʼmõš

Nuõrisuåvtõs tuejjad õhttsažtuâj jeeʹres nuõriorganisaatioi da–orgaanisaatioivuiʹm meersânji da meeraikõõsǩeld. Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžž mieʹldd nuõrisuåvtõõzz tuâjaid koʹlle nuʹtt sääʹmnuõri meersaž da meeraikõskksaž ohttsažtuâj ooudâsviikkmõš ǥu še õhttsažtuâjj nuõri aaʹššid hoiʹddjeei meeraikõskksaž organisaatioivuiʹm da tåimmorgaanivuiʹm. Nuõrisuåvtõõzz mieʹrren lij vuässõõttâd jäänab aktiivlubun õhttsažtuõjju jeeʹres alggmeeraivuiʹm meeraikõskksaž õhttvuõđin da ǩiččlõõttâd viikkâd õhttsažtuâj Taarr da Ruõcc Sääʹmtiiʹǧǧi nuõrisuåvtõõzzivuiʹm ooudâs.

Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõõzz vuâlaž nuõrisuåvtõs  

Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõs (SPS) lij Lääʹdd, Taarr da Ruõcc Sääʹmtiiʹǧǧi kõskksaž parlamentaarlaž õhttsažtuâjjorgaan. Ruõššjânnam sääʹmorganisaatio vuässâʹtte õhttsažtuõjju valvvjen. SPS raʹvvai da lââʹzzat sääʹmnuõri vuässõõttmõõžž da vaikktemvueiʹtlvažvuõđid di nuõri kuullâmvuõđ sääʹmõhttsažkådda. 

  • Alttuum eeʹjjest 2000 
  • Saaǥǥtuõʹllʼjeeivuõtt 16 määnpââʹj põõʹjin 
  • Piisarkåʹdden tåimm saaǥǥtuõʹllʼjeeʹjen tåimmai Sääʹmteʹǧǧ 
  • Tåimmʼmõõzz ohjjad eeʹjj 1997 suåppum õhttsažtuâjjsuåppmõš da eeʹjj 2003 primmum tuâjjriâššmõš 

Looǥǥ lââʹzz Sääʹmteeʹǧǧ seeidain

 

SPS vuâlažvuõđâst tåimm nuõrisuåvtõs, koʹst lie vuäzzla Taarr Sääʹmteeʹǧǧ nuõriluʹvddkååʹddest da Ruõcc da Lääʹdd Sääʹmtiiʹǧǧi nuõrisuåvtõõzzin. Nuõrisuåvtõs tuejjad õhttsažtuâj še Ruõšš sääʹmnuõrivuiʹm. 

Nuõrisuåvtõs veekk õõudâs sääʹmnuõri vuässadvuõđ da vaikktemvääʹld di lââʹzzat meeraikõskksaž õhttsažtuâj. Nuõriluʹvddkååʹdd saaǥǥtuõʹllʼjeeivuõtt vaajtââvv Lääʹdd, Taarr da Ruõcc kõõskâst SPS saaǥǥtuõʹllʼjeeivuõđ mieʹldd. Lääʹdd Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõs tååimai saaǥǥtuõʹllʼjeeʹjen čõhččmannu 2019 rääʹjest ođđeeʹjjmannu 2021 räjja. Nuõrisuåvtõõzz saaǥǥtuõʹllʼjeei kååččat SPS halltõõzz såbbrid da tiuddsåbbrid nuõri aaʹšši äʹšštoobdi roolâst. 

 

SPS vuâlaž nuõrisuåvtõs reäšš õhttsažtâʹvvjânnmallaš sääʹmnuõri konfereeʹns kueiʹt eeʹjj kõõsk. Lääʹdd Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzzâst leäi vueiʹvv-vasttõs mââimõs konfereeʹns riâššmõõžžâst påʹrǧǧmannust 2021. Konfereʹnss nåårr õʹhtte sääʹmnuõrid Lääʹddest, Taarrâst, Ruõccâst da Ruõššâst da tõt vuäitt uʹvdded jiijjâs nõõmin õõlmâsceälkkmõõžžid. 

Nuõrisuåvtõs veekk õõudâs sääʹmnuõri meeraikõskksaž õhttsažtuâj da õʹhttekuullâmvuõđ di lââʹzzat sääʹmnuõri vuässadvuõđ. 

  • Alttuum eeʹjj 2011 
  • Piisren tåimm saaǥǥtuõʹllʼjeeʹjen tåimmai Sääʹmteeʹǧǧ nuõripiisar 
  • Tåimmʼmõõzz ohjjad SPS tuâjjriâššmõš, nuõri õhttsaž õõlmâsceälkkmõõžž da SPS-N tåimmjemplaan 
  • Reäšš juõʹǩǩ nuuʹbb eeʹjj õhttsažtâʹvvjânnmallaš sääʹmnuõri konfereeʹns 
  • Nuõrisuåvtõõzz saaǥǥtuõʹllʼjeeʹjest lij mieʹlddaåårram- da särnnamvuõiggâdvuõtt SPS såbbrin

SPS saaǥǥtuõʹllʼjeeivuõtt lij leämmaž Taarr Sääʹmteeʹǧǧest 24.1.2021 vueʹljeeʹl. 

 

Meeraikõskksaž alggmeerai õhttsažtuâjj

Sääʹmnuõr vuässâʹtte aktiivlânji alggmeerai kõskksõʹžže õhttsažtuõjju meerkõskksânji.

Nuõrisuåvtõõzz vuäzzla vuässâʹtte tääʹrǩes alggmeeraid kollʼjeeʹjid noorõõttmõõžžid, mâʹt-a YK alggmeerai põõšši fooruʹme New Yorkast de alggmeerai maaiʹlmkonferenssa. Nuõrisuåvtõs vuässââtt še Arctic Council Permanent Participants Youth (Arctic Youth Leaders, AYL) riâššâm tåimmʼmõʹšše. Nuõrisuåvtõs tobdstââtt tåimmjummšest maaiʹlm alggmeerai sâjja da rääjj õhttvuõđid järrsid alggmeernuõrid. Noorõõttmõʹšše vuässõõttmõõžž mieʹtt nuõrid ävvne vueiʹtlvažvuõđ kulttuur da ǩiččlâsttmõõžži vaajtõʹsse jeeʹres alggmeeraivuiʹm.

YK alggmeerai põõšši fooruʹme vuässõõttmõš lij nuõrisuåvtõõzz põõšši tåimmʼmõš.

Puõʹtte-a kõõččmõõžž miõʹlle?

Leʹččiǩ-a älšmam õhttsažtuejast nuõrisuåvtõõzzin? Leʹččiǩ-a älšmam pueʹtted mieʹldd tuåimmjummša?

 

Vääʹld miʹjjid õhttvuõđ!

SPS nuõrisuåvtõõzz norrõs eeʹjjest 2023-2025

 

Saaǥǥtuõʹllʼjeei: Rosa-Máren Juuso

Väärrvuäzzlaž: Helmi Ljetoff 

Vuäzzlaž: Niila-Juhán Valkeapää

Väärrvuäzzlaž: Ánte Tenoranta

Vuäzzlaž: Hilda Granberg

Väärrvuäzzlaž: Johannes Rimpi Heinonen

Vuäzzlaž: Erika Jannok

Väärrvuäzzlaž: Helen Blind

Vuäzzlaž: Elle Rávdná Näkkäläjärvi

Väärrvuäzzlaž: Inga Márjá Lango

Vuäzzlaž: Aina Madelén Nordsletta Aslaksen

Väärrvuäzzlaž: Piere Åvla Bransfjell

 

Õhttsažtâʹvvjânnmallaš sääʹmnuõri konfereʹnss pohtt õʹhtte sääʹmnuõrid neellj jeeʹres jânnmest. Lääʹdd nuõrisuåvtõzzâst leäi vueiʹvv-vasttõs eeʹjj 2021 konfereeʹns riâššmõõžžâst.

 

Sääʹmnuõri konfereʹnss


Tobdstõõđ še