Mõõn puârast vuäđak?

Nuõri tuejjeem ääʹšš

0%

1. Mõõn jiânnai vuäđak iinnâst?

Vuõiʹǧǧest! Puästtad!

Tiõʹttek-a, što rävsmemâkksaž taarbaš nâkkar juõʹǩǩ iinn nuʹtt 9-10 čiâssâd, håʹt nâkkar tarbb vaajtââll juõʹǩǩ oummust. Ouddmiârkkân viizzlõsvuõtt, vueiʹvv čuâccmõš da vuäjjnemoddvääʹnn lie miârk, jõs vuäđđ čuuʹt ooccanj.

2. Mâid tuejjääk ouddâl ko šeâttõõđak?

Vuõiʹǧǧest! Puästtad!

Teʹlfoon ââʹliǩ čuõvv câgg melatoniin, seuʹnnjeshormoon vuâččmõõžž vuõivšnin, mii vaiggsmâtt noʹǩǩummuž. Teʹlfoon ǩiõččmen jiõk vieʹltǩani vuâmmaž levvjummuž. Tän diõtt teʹlfoon kannat piijjâd meädda uuʹccmõsân čiâssâd ouddâl šeâttõõttmõõžžâst. Åuggan liikkummuš da rääuhjõõvvmõš jeäʹǩǩää, ouddmiârkkân ǩeeʹrj looǥǥeeʹl, vuäiʹtte hiâlpted noʹǩǩummuž.

3. Lij-a tuʹst vaiggâd noʹǩǩeed?

Please select 3 correct answers

Vuõiʹǧǧest! Puästtad!

Måtmešt noʹǩǩummuš vââjj leeʹd vaiggâd. Kõskkpoddsa heämmõõzz noʹǩǩummšest lie eža takai. Noʹǩǩummša lie jeeʹresnallšem veäʹǩǩ-kuånst, koid kannat ǩiččlõddâd. Looǥǥ viiŋkid Nuõrineeʹtt Veäʹǩǩ noʹǩǩummša -seeidast.

4. Ko kåccjak tueʹlää, mii lij vuõssmõs äʹšš, koon tuejjääk?

Please select 3 correct answers

Vuõiʹǧǧest! Puästtad!

Pukin lie jiijjâz tueʹlesrutiin. Måtam kaggâʹtte tâʹlles tueʹleshååmmaid, ko måtam-õs haaʹleʹče liâžžeed siâŋgâst veâl siõmmna ääiʹj. Ǩirrsaž tueʹlääid vuäitt hiâlpted kaggõõđeeʹl tâʹlles da kueʹđeeʹl saaǥǥi lookkmõõžž håʹt mâka bussmätkka.

5. Mõõn täujja neäʹttlest nookkak peivva?

Please select 3 correct answers

Vuõiʹǧǧest! Puästtad!

Nuõr še vuäiʹtte nokkâd peivva. Nokkmõš peivva vuäitt virksmâʹtted da vieʹǩǩted võõjjâd pueʹrben. Čuuʹt kuuʹǩǩ nokkmõš vuäitt kuuitâǥ äjjnâʹtted noʹǩǩummuž jeäʹǩǩääi leʹbe muuʹšt nokkâd peivva tåʹlǩ siõmmna ääiʹj.

6. Leäk-a hoʹhssjam, što teʹlfoon leiʹǧǧâânnmõš vaaikat tuu vuäđđmõʹšše? Ouddmiârkkân nuʹtt, što vuäđak uuʹccab iinni, ko äjjnak ǩiõččeeʹl videoid jiijjad teʹlfoonâst.

Please select 3 correct answers

Vuõiʹǧǧest! Puästtad!

Oummu tiõrvâsvuõʹtte lij vieʹltʼtem vueʹđđed nokk jiânnai. Vueʹđđmen vuõivâšn noʹllʼje tõn peeiʹv šõddmõõžžid da laaddâʹtte pueʹtti peeiʹv vääras. Teʹlfoon lookkmen jiõk vieʹltǩani vuâmmaž levvjummuž da säättak hoʹhssjeǩani looǥǥeed some jeäʹǩǩespââʹj. Jeäʹǩǩää videoi ǩiõččmõõžž kannat vaajted ouddmiârkkân ǩeeʹrj lookkmõʹšše.