Reetta Tornensis

Reetta Tornensis lea 26-jahkásaš ja lea studeren Oulu universitehtas Giellagas-instituhtas sámekultuvrra. Son lea bargan Romssas Davvi-Norgga dáiddamuseas ja fargga son álggaha dipmadujiid oahpuid Johkamohki Sámi oahpahusguovddážis. Son lea beroštuvvan earenoamážit duojis, museaid ovddideamis ja dujiid mearkkašumi ovdanbuktimis. Tornensisa mielde nuoraidráđđi lea vuogas báiki váikkuhit sámenuoraid áššiide, ja skuvlejumis mielde sus lea maid buorre vuođđu doaibmat nuoraidráđis.


Oahpásmuva maiddái