GEAVAHANEAVTTUT JA DIEHTOSUODJI

Čuovvut min doaimmain Suoma lága ja Nuoraide dárkkuhuvvon neahttabarggu foruma (su. Nuorille suunnatun verkkotyön forum) etihkalaš rávvagiid, mat leat ráhkaduvvon interneahta nuoraidbarggu várás.

Oktavuođaváldi vuoigatvuođat ja geatnegasvuođat

 • Oktavuođaváldis lea vuoigatvuohta diehtit, man ahkásaččaide bálvalus lea dárkkuhuvvon.
 • Oktavuođaváldis lea vuoigatvuohta diehtit, sáhttágo son váldit oktavuođa namaheapmin.
 • Oktavuođaváldis lea vuoigatvuohta diehtit, man viidásit ságastallan lea luohttámušlaš.
 • Oktavuođaváldis lea vuoigatvuohta oažžut luohtehahtti, dorvvolaš ja vuoiggalaš bálvalusa.
 • Oktavuođaváldi láidejuvvo dárbbu mielde eará bálvalusaid ollái.
 • Oktavuođaváldis lea vuoigatvuohta oažžut dieđuid bálvalusas ja dan lágideaddjis, diehtosuojis ja dieđuid gieđahallamis ja addit máhcahaga bálvalusas.
 • Oktavuođaváldis lea geatnegasvuohta čuovvut bálvalusa njuolggadusaid.

 

Interneahtas doaibmi bagadalli vuoigatvuođat ja geatnegasvuođat

 • Bagadalli lea eaktodáhtolaš dahje bálkáhuvvon bargi.
 • Bagadallis lea vuoigatvuohta oažžut iežas bargui skuvlejumi ja jeavddalaš bagadallama.
 • Bagadallis lea vuoigatvuohta diehtit, sáhttágo son bissut bálvalusas namaheapmin.
 • Bagadallis lea vuoigatvuohta biehttalit eahpeáššálaš láhttemis iežas guovdu.
 • Bagadallis lea geatnegasvuohta seahkánit láhttemii, mii rihkku njuolggadusaid.
 • Bagadalli lea bálvalusas čatnasan bargat duogášorganisašuvnnas doaibmaprinsihpaid ja árvvuid mielde.
 • Bagadallis lea vuoigatvuohta luohpat jávohisvuođageatnegasvuođas, juos boahtá ovdan duođalaš rihkusášši dahje mánáidsuodjaleapmái laktáseaddji fuolla, mii lea plánen láhkai dahje juo dáhpáhuvvan. Luobadettiinis jávohisvuođageatnegasvuođastis bagadalli galgá almmuhit das oktavuođaváldái vejolašvuođaid mielde.
 • Bagadalli lea ságastallamis oktavuođaváldi várás.
 • Bagadalli ii gieđahala ságastallamis iežas váttisvuođaid.
 • Bagadalli addin rávven lea áššáigullevaš ja luohtehahtti. Oktavuođaváldi láidejuvvo dárbbu mielde eará bálvalusaid ollái.
 • Bagadalli sáhttá fállat molssaeavttuid, muhto ii daga mearrádusaid oktavuođaváldi bealis.
 • Bagadalli ii doala oktavuođa oktavuođaváldiide bargoáiggi olggobealde.

 

Luohttámuš ja dieđuid čohkken

Nuor.fi -bálvalusas oktavuođa váldiid IP-čujuhus oidno min bargiide, muhto eat sáhte IP-čujuhusa vuođul oaidnit oktavuođaváldi dieđuid dahje oktavuođadieđuid. Juos Nuor.fi -chat ságastallama áigge dahje Háliidatgo jearrat? -bálsttá vuođul dihtto mánáidsuodjaleapmái laktáseaddji fuolla, nuora heakka dahje dearvvašvuođa uhkideaddji rihkus, seksuálarihkus dahje heahtedilli, mii berret váldit oktavuođa heahteguovddážii, mánáidsuodjalaneiseválddiide dahje bolesii nuora čállin dieđuid vuođul. Dárbbu mielde addit bolesii nuora IP-čujuhusa, vai sáhttit sihkkarastit, ahte nuorra oažžu sihkkarit veahki. Dákkár diliin viggat leat rahpasat ja ovttasbargat nuorain.

 

Nuor.fi – joavko-chat

Ságastallamat leat joavko-chatas rahpasat ja buohkat sáhttet lohkat daid. Eat čohkke Nuor.fi -chat geavaheaddjiin makkárge persovdnadieđuid. Ságastallamat vurkejuvvojit, sirdojuvvojit PDF-fiilan ja biddjojuvvojit siidui lohkanláhkái maŋŋeleappos.

 

Háliidatgo jearrat? -bálstá

Háliidatgo jearrat? -bálsttás sáhttá jearrat jearaldagaid priváhttan dahje almmolažžan. Buohkat sáhttet lohkat almmolaš jearaldagaid ja vástádusaid. Priváhttan sáddejuvvon dieđut eai oidno bálsttás. Dieđu sáddedettiin berre addit nammamearkka ja bajilčállaga, ja válljet ahkejoavkku, sohkabeali, báikegotti ja fáttá. Báikegoddi ja sohkabealli oidnojit dušše administráhtoriidda. Duogášdieđuid ulbmilin lea veahkehit bargi vástidit bálsttá jearaldagaide buoremus lági mielde. Juos jearaldat sáddejuvvo priváhttan, jearri galgá addit e-poastačujuhusa, gosa son háliida vástádusa iežas jearaldahkii. E-poastačujuhusa oaidná dušše administráhtor. E-poastačujuhus geavahuvvo dušše vástádusaid sáddemii.

Heräsikö kysyttävää?

Olisitko kiinnostunut toimimaan nuorisoneuvostossa? Onko sinulla mielessäsi jokin asia mitä nuorisoneuvosto voisi edistää?

Ota yhteyttä


Aiheesta lisää