Sääʹmnuõri kuullâmpodd

Tiõrv sääʹmnuõrr - mušttâl miʹjjid, mâid tuäivak luâttreeʹǧǧesvuõttplaanummšest! Meäʹcchalltõs õhttsažtuâjast Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzzin kåčč pukid Lääʹddjânnam sääʹmnuõrid kuullâmpoʹdde, koon jäʹrjstet ougglõsõhttvuõđin 23.2. Looǥǥ lââʹzz:

Sääʹmnuõri kuullâmpodd säʹmmlai dommvuuʹd luâttreeʹǧǧesvuõttplaanummšest
23.2. čiâss 17:30 Zoom-webinaarân

Meäʹcchalltõs lij alttääm riikk mädd- da čääʹccvuuʹdi luâttreeʹǧǧesvuõđi ââʹnnem iiʹjji 2022-2027 ohjjeei luâttreeʹǧǧesvuõttplaan raajjmõõžž säʹmmlai dommvuuʹdest. Plaanvuʹvdd kätt Jeänõõǥǥ, Uccjooǥǥ da Aanar kooʹddid di Suäʹđjel tâʹvv-vueʹzzid. Lââʹssteâđ luâttreeʹǧǧesvuõttplaanummuž pirr säʹmmlai dommvuuʹdest

Säʹmmlai dommvuuʹd nuõrid jäʹrjsteš rosttovmannust ougglõstuâjjpääʹj, koozz koččuš pukid vuuʹd 8. klaassid. Ååʹn Meäʹcchalltõs õhttsažtuâjast Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzzin kåčč kuullâmpoʹdde pukid Lääʹddjânnam sääʹmnuõrid. Kuullâmpooddâst, koon jäʹrjstet ougglõsõhttvuõđin, lij sääʹmnuõrin vueiʹttemvuõtt mušttled jiijjâz luâttreeʹǧǧesvuõđi ââʹnnma õhttneei aiccõõzzi da tuõivvji pirr di puʹhtted mieʹldd jiijjâz äʹšštobddmõõžž plaanummša.

Kuullâmpooddâst lij vueiʹttemvuõtt simultaantuʹlǩǩummša. Tuʹlǩǩummuž diõtt raukkâp iʹlmmtõõttmõõžžid 17.2. mõõneeʹst.

Iʹlmmtõõttmõš tän liiŋk pääiʹǩ.

Pueʹtted tiõrvân!

Lââʹssteâđ:
Olli Lipponen
projeʹkttšurr
olli.lipponen(at)metsa.fi


Tobdstõõđ še