Vuäzzlažčuäjtõõllmõš

Nuõrisuåvtõs nårrai saaǥǥjååʹđteeʹjest, vääʹrrsaaǥǥjååʹđteeʹjest da viiđâst jeeʹres väʹlddveärlaž vuäzzlast da sij vääʹrrvuäzzlain. Väʹlddveärlaž vuäzzlai ââʹǩǩ lij nuõrisuåvtõõzz altteen 18-28. Nuõrisuåvtõʹsse vueiʹtet še vaʹlljeed tuåimmjempââʹjest šõõrčeeʹl jäänmõsân vitt 15-17-âkksa äʹšštobddivuäzzla.