Vuäzzlažčuäjtõõllmõš

Nuõrisuåvtõs nårrai saaǥǥjååʹđteeʹjest, vääʹrrsaaǥǥjååʹđteeʹjest da viiđâst jeeʹres väʹlddveärlaž vuäzzlast da sij vääʹrrvuäzzlain. Väʹlddveärlaž vuäzzlai ââʹǩǩ lij nuõrisuåvtõõzz altteen 18-28. Nuõrisuåvtõʹsse vueiʹtet še vaʹlljeed tuåimmjempââʹjest šõõrčeeʹl jäänmõsân vitt 15-17-âkksa äʹšštobddivuäzzla. Sää´mtee´ǧǧ sååbbar nõõmti nuorisuåvtõõzz tuåimmpââi ee´jjid 2022–2023 såbbrõššum såbbrest 30.1.2024.

Vuäzzla:

Rosa-Máren Juuso  (saaǥǥjååʹđteei) 

Helmi Ljetoff  (väärrsaaggjååʹđteei)

Niila-Juhán Valkeapää

Saana Aikio

Roni Virtanen

Hans Ravna-Pieski

Anette Kosonen

Väärrvuäzzla:

Marielle Näkkäläjärvi

Maria Mäkinen

Matti Musta

Lilja Ljetoff

Uula Jouste

Ánte Tenoranta

Sárá-Márjá Keskitalo

ÄʹŠŠTOBDDIVUÄZZLA:

Leo Vilmunen

Mihku Näkkäläjärvi

Tiia-Káren Alakorva

Biret Juliánná Hætta

Sárá-Májjá Pieski