Vaal

Sääʹmteeʹǧǧ 21 vuäzzla da nellj väärrvuäzzla vaalšet säʹmmlai kõskkvuõđâst juõʹǩǩ neelljad eeʹjj tååimtem vaalin. Juõʹǩǩ sääʹmdommvuuʹd kååʹddest aʹlǧǧe vaalšed uuʹccmõsân kolmm võboršeeʹǩǩ Sääʹmtegga. Vaalin jiõnste tõk säʹmmla, kook liâ miõrkkum vaal-loǥstõʹǩǩe. Jiõnnvuõiggâdvuõtt õudd še vuõiggâdvuõđ leeʹd võboršeʹǩǩen. Sääʹmteʹǧǧvaalid tuåimtet 4.9.-2.10.2023.

Sääʹmteʹǧǧvaalid tuåimtet 4.9.-2.10.2023.

 

Mäʹhtt piâzzam jiõnsted?

Jõs leäk ooʒʒõõttâm vaal-loǥstõʹǩǩe da vuäǯǯam jiõnnvuõiggâdvuõđ, vueʹrd puõʹtti vaalid da jiõnâst! Puk vaal-loǥstõʹǩǩe miõrkkum säʹmmla vuäǯǯa vaaleeʹjj poodd pååʹšt mieʹldd iʹlmmtõõzz jiõnnvuõiggâdvuõđâst.

Jõs oouʹdbui vaali poodd leʹjjiǩ võl vueʹllâkksaž, leša ååʹn leʹččiǩ jiõnstemââʹnteei, feʹrttai tuʹst ooʒʒõõttâd puõʹtti vaali vaal-loǥstõʹǩǩe.

Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd lij vuõlttääm mõõnni vaali mâŋŋa ouddâl puõʹtti vaali loopp tiuddâkksažvuõđ õsttâm nuõrid mušttʼteemǩeeʹrj vaal-loǥstõʹǩǩe ooʒʒõõttmõõžžâst. Tuʹst feʹrttai ååʹn jiõčč leeʹd aktiivlaž da ooʒʒõõttâd!

Eeʹjj 2023 vaal tååimtet pååʹštjiõnnstummšen 4.9.-2.10.2023 kõskksaž poodd. Vaalpeeiʹv jiõnstummuž riâššmõõžžâst teâđtet mâʹŋŋlubust.  Pååʹštjiõnnstummšest juõʹǩǩkeʹče vaalin jiõnstemââʹnnteei säʹmmliʹžže vuõltteet registõllum ǩeeʹrj, koʹst tååimtet leiʹmmjum jiõnstemliipp. Maaccteeʹl ǩeeʹrj pååšta leʹbe Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkååʹdd tåimmpaaiʹǩid jiõnstemääiʹj seʹst, laʹsǩǩeet jiõnnad mieʹldd vaalid.

 

SÄÄʹMTEʹǦǦVAAL 2023

ʹhtt ooʒʒõõđam vaal-loǥstõʹǩǩe?

Sääʹmteeʹǧǧ vaal-loǥstõʹǩǩe ooʒʒõõđât pâi vaaleeʹjj oudldõõʹsti eeʹjj loopp mõõneeʹst. Eeʹjj 2023 sääʹmteʹǧǧvaali vaal-loǥstõʹǩǩe vuäitt ooʒʒõõttâd 31.12.2022 ouddâl čiâss 16. Ooccâmääiʹjest lij iʹlmmtum odm. Sääʹmteeʹǧǧ neʹttseeidain da gaʹzeââʹtin.

Ooccâmlomakk lij vuäǯǯamnalla liâdǥlaž da  priʹnttjemnalla åårrai hämmsest. Liâdǥlaž ooccâmlomaakk kaaunak tääiʹben, priʹnttjemnalla åårrai ooccâmlomakk käunnai tääiʹben. Muuʹšt õhtteed puk taarbšeei meâlddõõzzid ooccmõʹšše, ǥu tõt vieʹǩǩat ooccmõõžž ǩiõttʼtõõllmõõžžâst. Vieʹǩǩ ooccmõõžži tiuddmõʹšše vuäitak taarbšeen teâđstõõllâd vaal-luʹvddkååʹdd konttrest nââmrest 010-839 3155 leʹbe addrõõzzâst vaalit(at)samediggi.fi.

Vaal-loǥstõõǥǥâst vuäitt še võõidâd meädda. Iʹlmmtõs âlgg tuejjeed ǩeerjlânji da tååimted vaal-luʹvddkååʹdd konttra mââimõõzzâst vaalid oudldõõʹsti eeʹjj mââimõs peiʹvven ouddâl čiâss 16.

 

Tuåimmpââʹj 2020 – 2023 vuäzzla da väärrvuäzzla

Puõʹtte-a kõõččmõõžž miõʹlle?


Teeʹmest lââʹzz