Vaal

Sääʹmtiiʹǧǧi 21 vuäzzla da nellj vääʹrrvuäzzla vaalšet säʹmmlai kõskkvuõđâst juõʹǩǩ neelljad eeʹjj tuåimtem vaalin. Juõʹǩǩ sääʹmdommvuuʹd kååʹddest aʹlǧǧe vaalšed uuʹccmõsân kolmm võboršeeʹǩǩ Sääʹmtegga. Vaalin jiõnste tõk säʹmmla, kook liâ miõrkkum vaal-loǥstõʹǩǩe. Jiõnnvuõiggâdvuõtt õudd še vuõiggâdvuõđ leeʹd võboršeʹǩǩen. Õõuʹdab vaal leʹjje čâhčča 2019.

Tuåimmpââʹj 2020 – 2023 vuäzzla da väärrvuäzzla

 

Mäʹhtt piâzzam jiõnsted?

Jõs leäk ooʒʒõõttâm vaal-loǥstõʹǩǩe da vuäǯǯam jiõnnvuõiggâdvuõđ, vueʹrd puõʹtti vaalid da jiõnâst! Puk vaal-loǥstõʹǩǩe miõrkkum säʹmmla vuäǯǯa vaaleeʹjj poodd pååʹšt mieʹldd iʹlmmtõõzz jiõnnvuõiggâdvuõđâst.

Jõs oouʹdbui vaali poodd leʹjjiǩ võl vueʹllâkksaž, leša ååʹn leʹččiǩ jiõnstemââʹnteei, feʹrttai tuʹst ooʒʒõõttâd puõʹtti vaalin vaal-loǥstõʹǩǩe.

Ääiʹjab Sääʹmtiiʹǧǧi vaal-luʹvddkåʹdd vuõlttii vaali kõõskâst tiuddâkksiʹžže nuõrid ooccâmlomaakk domoi, leša lij čåuddõõttâm nääʹlest eeʹjj 2019 vaalin. Tuʹst feʹrttai ååʹn jiõčč leeʹd aktiivlaž da ooʒʒõõttâd!

Eeʹjj 2019 vaal tooimteš pååʹštjiõnnstummšen 2.-30.9.2019 kõskksaž poodd. Tät miârkat ååʹn tõn, što jiâ äʹrbbvuõđla vaalpeeiʹv jiõnstummuž sääʹmvuuʹd kooʹddin riâššum.  Pååʹštjiõnnstummšest juõʹǩǩkeʹče vaalin jiõnstemââʹnnteei säʹmmliʹžže vuõltteet registõllum ǩeʹrjj, koʹst tuåimtet leiʹmmjum jiõnstemlipp. Maaccteeʹl ǩeeʹrj pååšta leʹbe Sääʹmtiiʹǧǧi vaal-luʹvddkååʹdd konttra Sajoʹsse jiõnstemääiʹj seʹst, laʹsǩǩeet jiõnnad mieʹldd vaalid.

ʹhtt ooʒʒõõđam vaal-loǥstõʹǩǩe?

Sääʹmtiiʹǧǧi vaal-loǥstõʹǩǩe ooʒʒõõđât pâi vaaleeʹjj oudldõõʹsti eeʹjj loopp mõõneeʹst. Ooccâmääiʹjest iʹlmmtet ouddm. Sääʹmtiiʹǧǧi säiʹmmseeidain da gaʹzeââʹtin. Ij vueiʹt ni mâiʹd tõõzz ǥu ooʒʒõõttmõš lij tåʹlǩ neellj eeʹjj kõõski, ij-ka vaal-loǥstõʹǩǩe vueiʹt ooʒʒõõttâd kuäʹss haaʹlad.

Ooccâmlomaakk kaaunak tääiʹben. Muuʹšt õhtteed puk taarbšeei mieʹlddõõzzid ooccmõʹšše, ǥu tõt vieʹǩǩat ooccmõõžž ǩiõttʼtõõllmõõžžâst.

Vaal-loǥstõõǥǥâst vuäitt še meädda uiddâd. Iʹlmmtõs âlgg tuejjeed ǩeerjlânji da tuåimted vaal-luʹvddkååʹdd konttra mââimõsân vaalid oudldõõʹsti eeʹjj mââimõs peiʹvven.

Puõʹtte-a kõõččmõõžž miõʹlle?