Lij-a kõõččâmnalla?

Tän ǩeeʹrjtemsââʹjest vuäitak kõõččâd miõl teäʹddi kõõččmõõžžid da lookkâd nuuʹbbi kõõččmõõžžid da kõõččmõõžži vuäǯǯmi vasttõõzzid.

Täävtõssân lij vaʹstteed kõčcum kõõččmõõžžid vueiʹtlva sõrgg. Vaʹstteeʹjen tuåimmje jeeʹres tuejjvuuʹdi ämmat-tuejjla.

Õlmmâz kõõččmõõžž da vasttõõzz kuâsttje ǩeeʹrjtemsââʹjest puõtt ođđsummuž kõõččmõõžž. Ođđsummuž kõõččmõõžžid vuäitak še vaalšed kategoriâʹstteeʹl kuâsttjemnalla. Privatt saaǥǥ jiâ kuõsttu ǩeeʹrjtemsââʹjest.

Ǥu vuõlttääk miʹjjid saaǥǥ, âlgg tuʹst vaalšed teeʹmmvuʹvdd, uʹvdded nõmm-miârkk, päiʹǩǩ-kåʹdd, ââʹǩǩ, sooǥǥbieʹll da kõõččmõõžžad pâʹjjǩeʹrjjtõs. Päiʹǩǩ-kåʹdd da Sooǥǥbieʹll kuâsttje tåʹlǩ âʹlnnõõʹnnja. Lââʹssen vuäitak meärkkad kõõččmõõžžad privattân. Privatt kõõččmõš kuâsttai tåʹlǩ âʹlnnõõʹnnjid. Vasttõs vuõltteet jiijjad iʹlmmtem neʹttpååšta. Tuâǥǥažteâđai miârktõssân lij vieʹǩǩted tuejjla vaʹstteed ǩeeʹrjtemsââʹj kõõččmõõžžid vueiʹtlva puârast.

Juõʹǩǩkaž vaʹsttad jiijjâs saaǥǥâst, nuʹbben ooumžen ij vuäǯǯ čuäjtõõttâd. Jiijjâs leʹbe jeeʹres oummui teâđaid ij vuäǯǯ õlmstâʹtted.

Âʹlnnõõʹnni taʹrǩǩad Kõõččâmnalla-ǩeeʹrjtemsâjja puättam saaǥǥid ouddâl õõlmtõõzz. Kõõččmõõžžid da vasttõõzzid õlmstââʹttet tõn mieʹldd, ǥu kõõččmõõžž da vasttõõzz puäʹtte. Âʹlnnõõʹnnjest lij vuõiggâdvuõtt jaukkeed meädda neuʹrreei, pannvueʹǩǩeš da ǩeeʹrjtemsâjja nääʹlteʹmes saaǥǥid.

Tääiʹben kaaunak ââʹnnem-määinaid da teâttsuõjj-seeid.

Ođđsummuž kõõččmõõžž

Yksityinen kysymys näkyy ainoastaan ylläpitäjille. Vastaus lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiin.