Konfereens

Sääʹmtiiʹǧǧi Nuõrisuåvtõs reäšš nooʹrmeld kueiʹt eeʹjj kõõski sääʹmnuõri konfereens. Sääʹmnuõri konferenss vuäitt uʹvdded jiijjâs nõõmin õõlmâsceälkkmõõžžid, čuäjtõõzzid da aalǥtõõzzid, kook õhttne sääʹmnuõri jieʹllemåårrmõʹšše da pueʹrrjieʹllma. Sääʹmtiiʹǧǧi Nuõrisuåvtõs lij vueʹss Sääʹm Parlamentaarla Suåvtõõzz nuõrisuåvtõõzz. Parlamentaarla Suåvtõõzz vuâllsaž nuõrisuåvtõs ǩiččlââtt še riâššâd kueiʹt eeʹjj kõõski tâʹvvjânnamla sääʹmnuõri konfereens.

Trondheim, Taarr 8.2.2017

Eeʹjjest 2017 nuõrisuåvtõs ij riâššâm jiijjâs pååđkonfereens pâi riâžži õõutsââʹjest Taarr Sääʹmtiiʹǧǧi nuõripoliittla luʹvddkååʹdd da Ruõcc Sääʹmtiiʹǧǧi sääʹmnuõri konfereens Trondheimist 8.2.2017. Konfereens teeʹmmen leäi vaikktummuš, da konferenss kuõʹddi nõõm ”toll” pukveeʹzz kuuđin sääʹmǩiõlin. Sääʹmnuõri konfereens täävtõssân leäi tuärjjeed sääʹmnuõri poliittla äʹlššaivuõđ da vuässadvuõđ sääʹm õhttsažkååʹdd ooudâsviikkmõõžžâst di tuärjjeed sääʹmnuõri õhttvuõđid, õhttsallašvuõđ da pâʹjjel raaji õhttsažtuej. Tuejjpääʹji da õõlmâsceälkkmõštuej pääiʹǩ nuõr pieʹsse puʹhtted jiijjâs jiõnâs õlmmsa. Konfereens poodd rieʹššeš puõʹttinallšem tuejjpääʹjid: juõigg, graffit, räʹpp, SOME-vaikktummuš, Flash Mob da õhttsaž Sápmi vuõiggâdvuõttperspektiivâst. Nuõri konferenss priimi jiijjâs õõlmâsceälkkmõõžžâs.

 


Heʹlssen, Parlameeʹnt Uʹccparlameʹntt 17.11.2015

Konfereensâst saaǥǥstõʹlleš tõʹst, mõõn diõtt sääʹmnuõr seʹrdde dommvuuʹdest da kuâđđje gååradpaaiʹǩid jälsted. Mainsteʹmmen leʹjje sääʹmnuõr da äʹšštobddi määŋgain vueʹssvuuʹdin da jeeʹres ministeriain. Paneeʹlsaaǥǥstõõllmõʹšše ääʹššest vuässõʹtte päärnažaaʹššiåskkooumaž Tuomas Kurttila, Sääʹmtiiʹǧǧi saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio, õhttsažkåʹddtiõđlai pm Aslak Uula Länsman, ǩiõlltuejjlaž Neeta Jääskö da parlameʹnttneǩ Markus Lohi (kesk.). Paneeʹl jååʹđte Lääʹddjânnam ÕM-nuõridelegatt Mikkel Näkkäläjärvi da Lääʹddjânnam sääʹmnuõri saaǥǥjååʹđteei Ida-Maria Helander.

Konfereens õhttvuõđâst rieʹššeš jeäʹǩǩesjuuhl On the Rocks restraantâst, koʹst räʹppje sääʹmräppär AiluValle da Amoc.

 

Kuva: Vesa Toppari, Yle Sápmi


Aanar, Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajos 6.-7.2.2014

Konfereens rieʹššeš Aanrest, Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajõõzzâst. Konfereens teeʹmmen leäi sååʹvšemvuõtt di sääʹmnuõri identteett. Prograammâst leäi še meersažpeeiʹv jeäʹǩǩeskonseʹrtt.

Sååʹvšemvuõđ ǩiõttʼtõʹlleš konfereens vuõssmõs peiʹvven. Pooddâst leʹjje mainsteʹmmen SDP vääʹrrsaaǥǥjååʹđteei Eero Vainio di Ij vââʹjjsaʹǩǩe –jäärnaǩ aktiviist Veeti Nevala da Seida Sohrabi. Lââʹssen sååʹvšemvuõđ ǩiõttʼtõʹlleš draama veäkka.

Konfereens nuuʹbb peeiʹv teeʹmmen leäi sääʹmnuõri identteett paneeʹlsaaǥǥstõõllmõššân. Paneliʹstten leʹjje sääʹmkulttuur lääʹnčeäppneǩ Tanja Sanila, Lääʹddjânnam mättʼtõõttikooʹddi lett SAMOK vääʹrrsaaǥǥjååʹđteei Mikkel Näkkäläjärvi, aanarsääʹm mättʼtõõtti Martta Alajärvi di mättʼtõõtti Aslak-Uula Länsman.

 


Tâʹvvjânnamlaž nuõri konferenss, Suâlčiõʹlj 13-15.10.2011

Tâʹvvjânnamlaž nuõri konferenss leäi vuõssmõs konferenss, koon nuõrisuåvtõs riâžži tâʹlles vuõssmõs tuåimmjemeeʹjjest. Konferenss leäi väʹlddvueʹzzin pukid aalmilaž, ij kuuitâǥ čõõđ ääiʹj. Teeʹmmen konfereensâst tuåimmje äʹrbbvuõđlaž teâtt, turismm, gákti da tõn oođummuš di säʹmmlažvuõđ seeiltummuš sääʹmvuuʹd åålǥbeäʹlnn. Konfereensâst leʹjje vuässõõđi Lääʹddjânnmest, Taarrâst da Ruõccâst õhttseʹžže pukveeʹzz nuʹt 70. Konfereens õhttvuõđâst leäi Taarr, Lääʹddjânnam da Ruõcc Sääʹmtiiʹǧǧi nuõriorgaani vuõssmõs õhttsažsååbbar. Såbbrest altteeš SPN konfereʹnsse viikkâm õõlmâsceälkkmõõžž valmštõõllmõš da SPN konfereens õhttvuõđâst ââʹnnem Nuõri seminaar valmštõõllmõš da plaanummuš.

Heräsikö kysyttävää?

Olisitko kiinnostunut yhteistyöstä nuorisoneuvoston kanssa? Olisitko kiinnostunut tulemaan mukaan toimintaan?

Ota yhteyttä