Konfereens

Sääʹmtiiʹǧǧi Nuõrisuåvtõs reäšš nooʹrmeld kueiʹt eeʹjj kõõski sääʹmnuõri konfereens. Sääʹmnuõri konferenss vuäitt uʹvdded jiijjâs nõõmin õõlmâsceälkkmõõžžid, čuäjtõõzzid da aalǥtõõzzid, kook õhttne sääʹmnuõri jieʹllemåårrmõʹšše da pueʹrrjieʹllma. Sääʹmtiiʹǧǧi Nuõrisuåvtõs lij vueʹss Sääʹm Parlamentaarla Suåvtõõzz nuõrisuåvtõõzz. Parlamentaarla Suåvtõõzz vuâllsaž nuõrisuåvtõs ǩiččlââtt še riâššâd kueiʹt eeʹjj kõõski tâʹvvjânnamla sääʹmnuõri konfereens.

Õhttsažtâʹvvjânnmallaž sääʹmnuõri konfereʹnss 2021

Säʹmmlai parlamentaarlaž suåvtõõzz vuâllsaž nuõrisuåvtõs jääʹrjast kueiʹt eeʹjj kõõskin Tâʹvvjânnmallša sääʹmnuõri konfereeʹns. Konfereʹnss jäʹrjste õhttsažtuâjjan Taarr, Ruõcc da Lääʹdd Sääʹmmteʹǧǧ nuõrrtåimmjivuiʹm. Väʹlddvaʹsttõs riâššmõõžžin lij Lääʹdd Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzzâst da konfereʹnss jäʹrjste olgglõsõhttvuõđin 26.8.2021.

Konfereeʹns teeʹmmen leäi äimm-muuttâs. Täävtõssân leäi äjšmâʹtted nuõrid raajid pââʹjdem õhttsažtuõjju da ooudâsviikkâd õhttsaid strategiaid, raʹvvjed sääʹmnuõri poliittlaž älšmõõvvmõõžž da vuässadvuõđ sääʹmmõhttsažkååʹdd ooudâsviikkmõõžžâst.

Säʹmmla  parlamentaarla suåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei Aili Keskitalo, pirrõs- da äimmõsminiʹstter Krista Mikkonen, Sääʹmteeʹǧǧ  saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso de nuõrr puäʒʒooumaž Jussa Seurujärvi õʹnne mainstemvuâraid noorõõttmõõžžâst.

Konfereeʹnsest jäʹrjste kolmm jeeʹres tuâjjpõõrt. Tuâjjpõõrtin čiŋlmõʹvve maainâsmainstummša Youth4Naturain, vaikktemkuånstid Emmi Nuorgam jååđtõõzzin de vuâmmšõõzzid da saaǥǥ raajjmõʹšše Pauliina Feodoroff vuäʹpstõõzzin. Ouddâl konfereeʹns õʹnne pop-up tuâjjpõõrt Iijahis idja – festivaal õhttvuõđâst, koʹst smiõtte luâđ vääžnaivuõđ, tõn sueʹjjummuš de tuejjee teeʹmme kollʼjeeʹjid banderoollid.

Konfereeʹns õõlmâsceälkkmõõžžâst õõlǥte äimm-muttâz tuõʹlstõõllmõõžž, leša ruõnâs kolonialiismtää säʹmmlai vieʹǩǩin.

Tobdstõõđ konfereeʹns õõlmâsceälkkmõʹšše täʹst.

 Looǥǥ lââʹss konfereeʹnsest.


Trondheim, Taarr 8.2.2017

Eeʹjjest 2017 nuõrisuåvtõs ij riâššâm jiijjâs pååđkonfereens pâi riâžži õõutsââʹjest Taarr Sääʹmtiiʹǧǧi nuõripoliittla luʹvddkååʹdd da Ruõcc Sääʹmtiiʹǧǧi sääʹmnuõri konfereens Trondheimist 8.2.2017. Konfereens teeʹmmen leäi vaikktummuš, da konferenss kuõʹddi nõõm ”toll” pukveeʹzz kuuđin sääʹmǩiõlin. Sääʹmnuõri konfereens täävtõssân leäi tuärjjeed sääʹmnuõri poliittla äʹlššaivuõđ da vuässadvuõđ sääʹm õhttsažkååʹdd ooudâsviikkmõõžžâst di tuärjjeed sääʹmnuõri õhttvuõđid, õhttsallašvuõđ da pâʹjjel raaji õhttsažtuej. Tuejjpääʹji da õõlmâsceälkkmõštuej pääiʹǩ nuõr pieʹsse puʹhtted jiijjâs jiõnâs õlmmsa. Konfereens poodd rieʹššeš puõʹttinallšem tuejjpääʹjid: juõigg, graffit, räʹpp, SOME-vaikktummuš, Flash Mob da õhttsaž Sápmi vuõiggâdvuõttperspektiivâst. Nuõri konferenss priimi jiijjâs õõlmâsceälkkmõõžžâs.

 


Heʹlssen, Parlameeʹnt Uʹccparlameʹntt 17.11.2015

Konfereensâst saaǥǥstõʹlleš tõʹst, mõõn diõtt sääʹmnuõr seʹrdde dommvuuʹdest da kuâđđje gååradpaaiʹǩid jälsted. Mainsteʹmmen leʹjje sääʹmnuõr da äʹšštobddi määŋgain vueʹssvuuʹdin da jeeʹres ministeriain. Paneeʹlsaaǥǥstõõllmõʹšše ääʹššest vuässõʹtte päärnažaaʹššiåskkooumaž Tuomas Kurttila, Sääʹmtiiʹǧǧi saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio, õhttsažkåʹddtiõđlai pm Aslak Uula Länsman, ǩiõlltuejjlaž Neeta Jääskö da parlameʹnttneǩ Markus Lohi (kesk.). Paneeʹl jååʹđte Lääʹddjânnam ÕM-nuõridelegatt Mikkel Näkkäläjärvi da Lääʹddjânnam sääʹmnuõri saaǥǥjååʹđteei Ida-Maria Helander.

Konfereens õhttvuõđâst rieʹššeš jeäʹǩǩesjuuhl On the Rocks restraantâst, koʹst räʹppje sääʹmräppär AiluValle da Amoc.

 

Kuva: Vesa Toppari, Yle Sápmi


Aanar, Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajos 6.-7.2.2014

Konfereens rieʹššeš Aanrest, Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajõõzzâst. Konfereens teeʹmmen leäi sååʹvšemvuõtt di sääʹmnuõri identteett. Prograammâst leäi še meersažpeeiʹv jeäʹǩǩeskonseʹrtt.

Sååʹvšemvuõđ ǩiõttʼtõʹlleš konfereens vuõssmõs peiʹvven. Pooddâst leʹjje mainsteʹmmen SDP vääʹrrsaaǥǥjååʹđteei Eero Vainio di Ij vââʹjjsaʹǩǩe –jäärnaǩ aktiviist Veeti Nevala da Seida Sohrabi. Lââʹssen sååʹvšemvuõđ ǩiõttʼtõʹlleš draama veäkka.

Konfereens nuuʹbb peeiʹv teeʹmmen leäi sääʹmnuõri identteett paneeʹlsaaǥǥstõõllmõššân. Paneliʹstten leʹjje sääʹmkulttuur lääʹnčeäppneǩ Tanja Sanila, Lääʹddjânnam mättʼtõõttikooʹddi lett SAMOK vääʹrrsaaǥǥjååʹđteei Mikkel Näkkäläjärvi, aanarsääʹm mättʼtõõtti Martta Alajärvi di mättʼtõõtti Aslak-Uula Länsman.

 

Heʹlssen Eeʹttiǩ-kååʹdd uʹcc parlameʹntt 10.10.2012

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõs da Lääʹddjânnam sääʹmnuõr rõ rieʹšše Heʹlssnest seminaar sääʹmnuõri ânnʼjõžvueʹjjest da pueʹttiääiʹjest Lääʹddjânnmest. Seminaarâst sääʹmnuõr puʹhtte õuʹdde siʹjjid ääiʹjpoddsaid da tääʹrǩes aaʹššid. Äʹrbbvuõđlai jieʹllemvueʹjji ânnʼjõžvueʹǩǩ, jieʹnnǩiõl miârktõs, sääʹm mättʼtemplaan vääžnaivuõtt da ålggsäʹmmlažvuõtt leʹjje kõskksummuz ääʹšš, koid nuõr puʹhtte saaǥǥin õuʹdde. Sääʹmnuõri vuäinlmõõžži lââʹssen seminaaʹre leʹjje koččum puki eeʹttiǩ-kååʹddest ištti paaʹrti eeʹttǩeei paneeʹlsaǥǥstõõllmõʹšše, koʹst paaʹrti vuåǯǯu vaʹstteed paaʹrtes liinj meâldlânji saaʹmid da jeäʹrben sääʹmnuõrid kuõskki kõõččmõõžžid.

Seminaarâst Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõs haaʹlii tättad da smeʹllkâʹtted jeeʹres õhttsažtuâjjtuâjjlaid tuõjjstõlškueʹtted sääʹm ǩiõli da kulttuur staanâm diõtt. Seämma poodd taʹrjjeeš vueiʹtlvažvuõtt saǥstõõllâd pueʹttiääiʹj vaʹǯǯtõõzzin da ooudâsviikkâmvueiʹtlvažvuõđin. Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõs haaʹlad staanâd sääʹmǩiõli da kulttuur pueʹttiääiʹj nuʹt saaʹmi dommvuuʹdest ǥu tõn åålǥbeäʹlnn še. Šõddmõš leäi jurddum jeäʹrben mieʹrreeʹjid di organisaatioi što pââimõs-škoouli eeʹttǩeeʹjid.

Sápmi Show Narinkkatoorâst

Seminaar mâŋŋa õʹnneš Sápmi Show –uuʹlecšõddmõš Heʹlssen Narinkkatoorâst. Uuʹlecšõddmõõžžin haaʹleeš nââneed sääʹmkulttuur, mainsted väʹlddgåårad jälsteeʹjid saaʹmi vueʹjjest Lääʹddjânnmest da kaunnâd väʹlddgååradvuuʹd saaʹmid.   Nuõrisuåvtõs da SSN jueʹǩǩe info-kåvvsest brosuuʹrid citysäʹmmlažvuõđâst, nuõrisuåvtõõzzâst, SSN:st da Sääʹmteeʹǧǧest.

Šõddmõš leäi jurddum pukid tõid älšmam oummuid. Čuäʹjtemkriiʹlcest õʹnneš kolmm sääʹmpihttsi piiutâsčuäjtõõzz di kueʹhtt juõiggčuäjtõõzz. Šõddmõõžžâst čuäjtõʹtte še rap-artiist Ailu Valle õõutâst aanarsääʹmǩiõʹlle räppjeei Amocin. Čuäjtõõzzi kõõskâst čuäʹjtet sääʹm vuäʹniǩjieʹllikaartid.


Tâʹvvjânnamlaž nuõri konferenss, Suâlčiõʹlj 13-15.10.2011

Tâʹvvjânnamlaž nuõri konferenss leäi vuõssmõs konferenss, koon nuõrisuåvtõs riâžži tâʹlles vuõssmõs tuåimmjemeeʹjjest. Konferenss leäi väʹlddvueʹzzin pukid aalmilaž, ij kuuitâǥ čõõđ ääiʹj. Teeʹmmen konfereensâst tuåimmje äʹrbbvuõđlaž teâtt, turismm, gákti da tõn oođummuš di säʹmmlažvuõđ seeiltummuš sääʹmvuuʹd åålǥbeäʹlnn. Konfereensâst leʹjje vuässõõđi Lääʹddjânnmest, Taarrâst da Ruõccâst õhttseʹžže pukveeʹzz nuʹt 70. Konfereens õhttvuõđâst leäi Taarr, Lääʹddjânnam da Ruõcc Sääʹmtiiʹǧǧi nuõriorgaani vuõssmõs õhttsažsååbbar. Såbbrest altteeš SPN konfereʹnsse viikkâm õõlmâsceälkkmõõžž valmštõõllmõš da SPN konfereens õhttvuõđâst ââʹnnem Nuõri seminaar valmštõõllmõš da plaanummuš.

Puõʹtte-a kõõččmõõžž miõʹlle?

Leʹččiǩ-a älšmam õhttsažtuejast nuõrisuåvtõõzzin? Leʹččiǩ-a älšmam pueʹtted mieʹldd tuåimmjummša?

Vääʹld miʹjjid õhttvuõđ!


Aiheesta lisää