Nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååđteejjkådd vaalšum

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteeʹjen vaalšeš Rosa-Máren Juuso Karesuvannost da väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjen Helmi Ljetoff Heʹlssnest.

Sápmi Pride: õõutsââʹjest ooumažvuõiggâdvuõđi peäʹlest

Teärmmazjoous eunnsaž Sääʹm liipp vuâlla noorõõđât ǩieʹzzi peälšted da juuʹhlʼjâʹtted õõutverddsažvuõđ di vuõiggâdvuõđ räʹǩsted. Leša mii šõddmõõžž tuâǥǥast lij, što mäʹhtt vueʹlǧǧed mieʹldd tåimmjummša? Täid vaʹsttad âʹbrrjohss-säʹmmlaž Anne Olli. Looǥǥ še viiŋkid šõddmõõžž jäʹrjstummša!

Nueʹđđseʹrddem

Uccjooǥǥlaž dåhttar Heidi Eriksen lij kõskkääm tuâjstes miõlltiõrvâsvuõʹtte. Son toobdast tuâjstes, mäʹhtt äärblõõvvi trauma vueiʹtte puʹhtted õtkksid še puõlvvõõǥǥi tuâǥǥast. Kulttuur jeäʹl kuuitâǥ ravvsânji nuʹtt vueʹstt- ǥu mieʹttpiõggâst, nuʹtt õhttu ǥu õõutsââʹjest. Kuärgg da ilbbâdvuõtt identiteeʹttest da sokkpreeddnest lij pâi kaunnâmnalla, da veäʹǩǩvueʹjj liâ taʹrjjeemnalla!

Staani sââʹj vuäʹpstõs

Nuõrisuåvtõõzz staani sââʹj vuäʹpstõs lij jeärraz mieʹldd škoouli, organisaatioi, tuâjjpaaiʹǩi da šõddmõõžži ââʹnnem diõtt da tõin raajât tääʹssärvvsaž tuåimmjummuž. Pukid staani da mooddai sââʹj raajjmõš lij vääžnai še sääʹmõhtsažkååʹdd seʹst.

Ääiʹjest

Teâtt- da vuäʹpstõs-seiddõs

Seiddõs lij jurddum Tuʹnne, sääʹmnuõrr, jälstak teʹbe koon åʹrnn maaiʹlm täättas! Haaʹleep, što kaaunak tääiʹben TEÂĐ tuʹnne õõmâs kõõččmõõžžin, jeäʹrben nåkam aaʹššin, kook kueʹsǩǩe säʹmmlažvuõđ. Haaʹleep VUÄʹPSTED, jõs haaʹlääk huõlad leʹbe kõõččmõõžžad mijvuiʹm jueʹǩǩed. Lââʹssen haaʹleep samai Tuu mieʹldd viikkâd ooudâs täid seeidaid, jueʹǩǩed jiijjad aarǥ leʹbe muđoi pâi chaʹtjed õõutsââʹjest jeeʹres nuõrivuiʹm

Tuu õhttsažkåʹdd – tuu jiõnnad!