Tobdstõõđ vuäzzlaid

Vaikktummuž jeeres häämm paneelsaǥstõõllmõš 

Skábmagovat film festival online edition 29.-30.1.2021

Sääʹmnuõri kuullâmpodd

Tiõrv sääʹmnuõrr - mušttâl miʹjjid, mâid tuäivak luâttreeʹǧǧesvuõttplaanummšest! Meäʹcchalltõs õhttsažtuâjast Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzzin kåčč pukid Lääʹddjânnam sääʹmnuõrid kuullâmpoʹdde, koon jäʹrjstet ougglõsõhttvuõđin 23.2. Looǥǥ lââʹzz:

Dihtosis-tuåimmjummuš veiddan vueʹllškooulid

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz da Nuõri Akademia Dihtosis-haʹŋǩǩõs lij vääʹltam sääʹmmteâđ da taʹrjjääm tuåimmjemnallšem tuâjjpaaʹjid pââiškooulid di nuuʹbb tääʹss mättjemstroiʹttlid juʹn kueiʹt eeʹjj ääiʹj. Åån haʹŋǩǩõs veiddan še vueʹllškooulid!

Nuõrisuåvtõs õlmstâtt staani sââʹj vuäʹpstõõzz

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõs õlmstâtt Lääʹddjânnmest mainstum sääʹmǩiõlin da lääddas staani sââʹj vuäʹpstõõzz. Vuäʹpstõs tuåimmai jeärraz mieʹldd škoouli, organisaatioi, tuâjjpaaiʹǩi da šõddmõõžži ââʹnnem diõtt da tõin raajât tääʹssärvvsaž tuåimmjummuž. Nuõrisuåvtõs vuäinn, što pukid staani da mooddai sââʹj raajjmõõžž lij vääžnai še sääʹmõhtsažkååʹdd seʹst.

SÄʹMMLAŽVUÕTT JEÄLL ŠE SAAUJÂST

Dihtosis-haʹŋǩǩõs lij Nuõri Akatemia da Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz õhttsažhaʹŋǩǩõs, koin ǩiččlõõđât lââʹzzted vuõss-sââʹjest pââibužškooulâkksai nuõri tieʹttemvuõđ säʹmmlažvuõđâst jeeʹresnallšmi tuâjjpaaʹji da tuâjai pääiʹǩ. Mira Pohjanrinne, 22, lij Heʹlssnest jälsteei karigasnjaarǥâst vuõʹlǧǧi säʹmmlaž, kååʹtt naaudaš jiânnai tuâjjpaaʹji ǩieʹssmõõžžin, håʹt-i vuäinn kuäʹss-ne vaiggâdvuõđid jiijjâs säʹmmlažvuõđines.

Teâtt- da vuäʹpstõs-seiddõs

Seiddõs lij jurddum Tuʹnne, sääʹmnuõrr, jälstak teʹbe koon åʹrnn maaiʹlm täättas! Haaʹleep, što kaaunak tääiʹben TEÂĐ tuʹnne õõmâs kõõččmõõžžin, jeäʹrben nåkam aaʹššin, kook kueʹsǩǩe säʹmmlažvuõđ. Haaʹleep VUÄʹPSTED, jõs haaʹlääk huõlad leʹbe kõõččmõõžžad mijvuiʹm jueʹǩǩed. Lââʹssen haaʹleep samai Tuu mieʹldd viikkâd ooudâs täid seeidaid, jueʹǩǩed jiijjad aarǥ leʹbe muđoi pâi chaʹtjed õõutsââʹjest jeeʹres nuõrivuiʹm

Ääiʹjest