Rosa-Máren Juuso

Leäm Gáijot-Ándde- Ándde- Biret-Elle – Rosa-Máren, Rosa-Máren Juuso. Leäm 17-ekksaž da Karesuvanto ååraž, koʹst jeälstam še ååʹn. Jååđam lookkjiškooul nuuʹbb eeʹjj. Pååđääiʹj tuʹǩǩääm leeʹd taaurõõžživuiʹm. Kuʹllem Nuõrisuåvtõõzzâst taaurõõžžstan da loŋŋnem tõʹst tâʹlles. Haaʹlääm pâʹstted vaikkted säʹmmlai aaʹššid.  Leäm peʹcclõõžžâst sääʹmǩiõl puuttmõõžžâst da sääʹmǩiõllsain kääzzkõõzzin. Nuõrisuåvtõõzzâst haaʹlääm oouʹdeed sääʹmnuõri aaʹššid ouddmiârkkân õõudâsviiǥǥeeʹl õhttsažtuâj raaji pâiʹl. Kannat ooccâd mieʹldd tåimmʼmõʹžže jõs haaʹlad leeʹd vaikkteʹmmen aaʹššid. 20 eeʹjj ǩeeʹjjest vuäinam jiijjan meeraikõskksain tuâjain. 

Ceäʹlkkan: Jeäʹl pooddâst
Miõllsažseeʹjjpodd: ǩiđđ

 

Tåimmai nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteeʹjen.