Helmi Ljetoff

Mon leäm Njõlljook Miklai Kaurrâʹl Helmi,  Helmi Ljetoff,  19-ekksaž Čeʹvetjääuʹr ååraž. Ååʹn jälstam Vantaast Sirkka-Liisa kaazzinan. Mättʼtõõđam kuälmad eeʹjj Tikkurila lookkjiškooulâst IB- liiʹnjest. Mâŋŋa valmštõõvvmõõžž   haaʹleʹččim Heʹlssen õllškoouʹle mättʼtõõttâd ǩeerjlažvuõđ leʹbe ǩiõlid. Mättʼtõõđam še nuõrttsääʹmǩiõl Sääʹmǩiõli olgglõsmätthaʹŋǩǩõõzzâst. Nuõrisuåvtõs lij oʹnstõõvvâm puârast ouddmiârkkân Dihtosis- haʹŋǩǩõõzzâst da leäm tõʹst samai rämmai. Leäm še rämmai määŋgain õhttsažtuâjain jeeʹresnallšem poliittlain da ij- poliittlain tåimmjeeʹjivuiʹm.

Puõʹttiääiʹjest tuäivam lââʹzz tuâjjstõõllmõõžž äimm-muttâz vuâsttsast tåimmʼmõõžžâst da ođđ määŋgpeällsain õhttsažtuâjjhaʹŋǩǩõõzzin. Nuõrisuåvtõõzzâst vuäitt mättjed da vueiʹnned määŋgnallšem aaʹššid. Tõʹst tobdstââtt jeeʹres sääʹmnuõrid de piâzz teâđast vaikkted nuʹtt pääiklain ǥu meersain tääʹzzin. Siâzztõõlam nuõrisuåvtõõzz pakksânji pukid.             

Miõllsažseeʹjjpodd: Alggčõhčč  

 

Tuåimmai nuõrisuåvtõõzz väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjen.