Lilja Ljetoff

Mon leäm Njõlljokk Miklai Kaurrâʹl Lilja, Lilja Ljetoff, 17-ekksaž Čeʹvetjääuʹr ååraž. Muʹttem Tampere lookkjiškooule 2020 da jälstam õinn tääiʹben. Räʹǩstam väʒʒmõõžžâst da muđoi ju liikkummuš lij vääžnai vueʹss muu jieʹllem. Porrmõõžž raajjmõš  da lookkmõš liâ še vääžnai muʹnne. Muu miõllǩeässmõš säʹmmlaid  kuõskki aaʹšši  da vuõiggâdvuõđi puõtt lij älggam šõddâd da õhttsai aaʹšši ooudâsviikkmõš lij vääžnai. Tän pääiʹǩ haaʹlääm leeʹd jeänab mieʹldd tåimmʼmõõžžâst. Tååimam nuõrisuåvtõõzz äʹšštobddivuäzzlõʹžžen. Tuäivam, što nuõrisuåvtõõzzâst vuäǯǯap äigga aaʹššid, kooi pääiʹǩ õhttõõzzi da õõuti oummi tääʹzzest ääʹšš puârrneʹčči da hiâlpteʹčči.  Lij samai pueʹrr, jõs täk ääʹšš äjšmâʹtte še järrsid da sij haaʹlee pueʹtted mieʹldd vaikkted. Vuäzzlažvuõđ pääiʹǩ vuäǯǯ vueiʹtlvõʹžžen ođđ miõllǩiddsaid ǩiččlõddmõõžžid da mättai še jiânnai.  

Jiõm teâđ koʹst leʹččim 20 eeʹjj ǩeeʹjjest, leša tuäivam leekk, väimmšõsvuõđ da leklvažvuõđ da tõn, što tâʹl še vuäǯǯčim staan âʹlddoummin juõʹǩǩ ääʹššest mõõn tuejjääm. Tuäivam še što leʹččim õsttâm mõõn-ne jiõccan miârkkteeʹes ääʹšš jieʹllmest.

Miõllsažseeʹjjpodd: ǩiđđ, ǥu ǩieʹss lij äʹlǧǧmen da tälvva lij pukin kuuʹǩǩmõs äiʹǧǧ. 
Miõllsažjieʹllikartt/ǩeʹrjj:  õhtt miõllsummus lij  Jean M. Untinen-Auelin ǩeeʹrjtem Maan lapset ǩeʹrjjräidd. 

 

Tåimmai vuõssmõs pââʹjj nuõrisuåvtõõzzâst da lij nuõrisuåvtõõzz äʹšštobddi.