Ante Tenoranta

Mon leäm Ante Tenoranta, 20-âkksaž, Karigasnjaarǥâst da teâđast tõn ååraš. Leäm ǩeeʹrjtam pâʹjjmättʼtõõttjen 2022 Uccjooǥǥ Sääʹm lookkjiškooulâst, jeällam armeeʹj da ååʹn reâuǥam päärnaikarddsest Taarr beäʹlnn. Leäm Nuõrisuåvtõõzzâst mieʹldd vaikktummuž, vueiʹtlvažvuõđi da mättjummuž diõtt. Haaʹlääm mättjed nuuʹbbi sääʹmnuõri åårrmõõžžin da haaʹlääm pueʹreed tõid. Tuäivam, što nuõrisuåvtõs čõõđteʹči da tääʹvteʹči jiânnai aaʹššid, leša jeäʹrben haaʹlääm pueʹreed sääʹmnuõri luõvâsääiʹj tåimmamvueiʹtlvažvuõđid. Tuäivam, što nuõrisuåvtõõzz tåimmʼmõõžžâst leʹčči jeänab mieʹldd rämmas nuõr. Jõs tuʹst tåbddai, što sääʹmnuõrin liâ čuuʹt vääʹneld (ouddm. âsttäiʹǧǧtåimmʼmõõžž), tâʹl vuäitak ooʒʒõõttâd Nuõrisuåvtõʹsse ja pueʹreed tõid. Leäm piâkkõõttâm sääʹmǩiõl läppjummšest jeäʹrben nuõri kõõskâst, di tõn diõtt haaʹlääm lââʹzzted sääʹmǩiõllsaž tåimmʼmõõžžid nuõrid.

Muu motto: Pâi vuäitt pueʹreed

Muu ouddvueʹǩǩ: Ääʹjj da Ääkk

Muu pueʹrmõs eeʹjjpodd: Ǩiđđ

Pueʹrmõs jieʹllikartt: The Wolf Of Wall Street