Ante Tenoranta

Mon leäm Ante Tenoranta Karigasnjaarǥâst da leäm 18 -ekksaž. Mättʼtõõđam Uccjooǥǥ sääʹmlookkjiškooulâst da leäm abiturieʹntt. Ǩeässa valmštõõđam pâʹjjmättʼtõõttjen. Staarjõõđam moottorǩeâlkain vuâjjmõõžž da tuʹǩǩääm moottorspoortâst, koon seuʹrrjam aktiivlânji. Leäm mieʹldd Nuõrisuåvtõõzzâst miõllǩiddvuõđ da ǩiččlâʹsttem diõtt. Haaʹlääm mättjed järrsi sääʹmnuõri vueʹjjid da pueʹreed tõid. Tuäivam, što Nuõrisuåvtõs vuäǯǯči äigga jiânnai aaʹššid, leša jeärbõssân haaʹlääm pueʹreed sääʹmnuõri pååđääiʹj- da staarjemvueiʹtlvažvuõđi meäʹr. Leäm rämmai tuâjjpõõrtin, koid Nuõrisuåvtõs lij jäʹrjstam. Haaʹlääm jeänab älšmõõvvâm nuõrid vuässõõttâd  Nuõrisuåvtõõzz tåimmʼmõʹšše. Jõs toobdak, što sääʹmnuõrin lij väjjaǥvuõtt ouddm. staarjõõzzin, vuäitak ooccâd Nuõrisuåvtõʹsse da pueʹreed tõid. Leäm peʹcclõõžžâst sääʹmǩiõli occnummšest samai nuõri kõskkvuõđâst, nääiʹt ååreen haaʹlääm lââʹzzted sääʹmmǩiõllsaž tåimmʼmõõžž nuõrid. Vuäinam jiijjan miõllämmtest 20 eeʹjj ǩeeʹjjest. 

Hääʹsǩmõs äʹšš lij muʹst ouddnõmman, tõʹnt ǥu ij ni ǩii ni kuäʹss ǩeeʹrjet tõn vuõiʹǧǧest. 

Ceälkkan: Pâi lij vueiʹtlvažvuõtt muttsa. 

Roolmaallan: Áddjá  

Miõllsazeeʹjjpodd: Ǩiđđ 

Miõlljieʹllikartt: The Wolf Of Wallstreet