Nuõrisuåvtõs jääʹrjast nuõrijođđi

Nuõrisuåvtõs jääʹrjast čâhčča 2022 sääʹmnuõrid juʹrddum âsttääiʹj tåimmjummuž jođđi. Nuõrisuåvtõõzz projeʹktt-tuâjjliʹžžen lij alttääm Miia Ruokojärvi.

Miia Ruokojärvi alttii čõhččmannu aalǥâst nuõrisuåvtõõzz projeʹktt-tuâjjliʹžžen. Suu tuâjaid koʹlle jeäʹrbi mieʹldd sääʹmǩiõllsa da kulttuur meâldlaž âsttääiʹj tåimmjummuž ooudâsviikkmõš õhttsažtuâjast nuõrisuåvtõõzzin da sääʹmnuõrid juʹrddum âsttäiʹǧǧtåimmjummuž jođđi plaanummuš da teâuddjâttmõš. Täävtõssân lij nââneed sääʹmǩiõllsaž nuõrikulttuur da smeʹllkâʹtted nuõrid ââʹnned sääʹmǩiõl še âsttääiʹj poodd 

– Lij fiin piâssâd tuâj tuejjeed sääʹmnuõrivuiʹm. Leäm jiõčč uʹcc päiʹǩǩ-kååʹddest puättam, koʹst jiâ leäkku leämmaž sääʹmǩiõllsaž âsttäääiʹj tåimmjummuž vuäǯǯamnalla. Projeeʹktest tuâj tuejjeem tåbddai nuʹt samai vääžnʼjen, särnn nuõrisuåvtõõzz projeʹktt-tuâjjlaž Miia Ruokojärvi.  

 

– Tuäivam, što vueiʹtlva mäŋggaz sääʹmnuõrin vuässâʹtte mij riâššâm tåimmjummša. Tåimmjummuž plaaneet nuõri tuõivvi meâldlânji da siiskõssân liâ jeäʹrbi mieʹldd sääʹmǩiõtt-tuâj, luʹvddsiõr da õõutsââʹjest vieʹttjummuž. Leäm škooultõõzz mieʹldd piiutstemsueʹrj artesaan, de ǩiõđin tuejjummuš da ǩiõtt-tuâj käggâʹtte luândla teeman jođđi poodd, Ruokojärvi juätkk.  

Joođ viiǥǥât čõõđ čõõuč poodd sääʹmvuuʹd kooʹddin da sääʹmvuuʹd åålǥbeäʹlnn vuâđđ päiʹǩǩ-kååʹdd liâ Oulu, Heʹlssen, Tampere da Jyväskylä. Jođđi ouddnummuž vuäitt seuʹrrjed Sääʹmteeʹǧǧ da nuõrisuåvtõõzz neʹttseeidain di nuõrisuåvtõõzz Instagramist da Facebookist. Jođđi plaanummšest äuʹǩǩeet Ijahis Idja -festivaal poodd norrum jurddjid nuõrisuåvtõõzz tåimmjummuž vääʹrd.  

– Nuõrisuåvtõõzz täävtõssân lij leämmaž määŋgai iiʹjji ääiʹj tuejjeed põõššjen sääʹmǩiõllsaž da kulttuur meâldlaž nuõrituâjj. Nuõrijođđi poodd piâssâp mõõnnâd nuõri årra, leša še tobdstõõttâd kooʹddi nuõrituõjju da räʹtǩǩeed õhttsažtuâjast vaaʹnid, kook liâ ääiʹjab čiõlggõõllmõõžžin kaggõõttâm ouʹdde, särnn nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei Anni-Sofia Niittyvuopio. 

Nuõrisuåvtõõzz täävtõssân lij jođđi mieʹldd altteed pueʹtti eeʹjjest haʹŋǩǩõs, koon poodd nââneet sääʹmǩiõllsaž nuõrikulttuur, lââʹzztet õhttsažtuâj kooʹddi toiʹmmjeeʹjivuiʹm da čiõlǥeet še sääʹmǩiõllsa nuõrikoordinaattor paʹlǩǩeem Sääʹmtegga. Koordinaattor oouʹdeʹči sääʹmǩiõllsaž da sääʹmkulttuuʹre vuâđđõõvvâm nuõrituâj vuäǯǯamvuõđ saaʹmi dommvuuʹd kooʹddin ouddmiârkkân raajeeʹl maall   taʹrjjeed dommvuuʹd kooʹddid vuäʹsttemkääzzkõssân sääʹmǩiõllsaž nuõrituâj. 

 

Lââʹssteâđaid: 

Anni-Sofia Niittyvuopio 

nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei 

anni-sofia.niittyvuopio(a)samediggi.fi 

040 610 7905 

 

Miia Ruokojärvi 

nuõrisuåvtõõzz projeʹktt-tuâjjlaž 

miia.ruokojarvi(a)samediggi.fi 

040 537 8481 

 

Elli-Marja Hetta 

nuõripiisar 

elli-marja.hetta(a)samediggi.fi 

050  382 5179 

 

 


Tobdstõõđ še