Queer da säʹmmlaž, õõutsââʹjest da jeeʹrab

Ooumažvuõiggâdvuõttškooultõs sääʹmnuõrid 24.11., teeʹmmen sooǥǥbieʹll- da seksuaalminoriteeʹtti vuõiggâdvuõđ da âʹbrrjohss-sääʹmvuõtt.

Puäʹđ kuvddled sooǥǥbieʹll- da seksuaalminoriteeʹtti ooumažvuõiggâdvuõđin da saǥstõõllâd queer-sääʹmvuõđâst. Škooultõs ââʹnet ougglõssân se 24.11. čiâss 16.30–18.30. Škooulteeʹjen ooumažvuõiggâdvuõđi äʹšštoobdi Heta Hölttä da Aija Salo Ooumažvuõiggâdvuõttleettest, čeäppõsneǩ da aktivistt Pinja Pieski di Seta nuõritåimmkååʹdd vuäzzlaž Saara Kantanen.

 

Iʹlmmtõõttmõš mââimõõzzâst mââibaarǥ 23.11. äiʹǧǧen tiuddeeʹl tän lomaakk: https://forms.gle/XJAEqcwPM2oHXgGe8

 

Škooultõõzz vuässõõttâmliŋkk vuõltteed iʹlmmtõõđjid ouddâl škooultõõzz. Puäđak tâma liiʹnjid ääiʹjab õhttvuõđ teʹsttjem vääras, kuuitâǥ nuʹt 16.20.

 

Škooultõõzz ǩiõll lij lääʹddǩiõll. Škooultõõzzâst liâ âânnmõõžžâst Nuõrisuåvtõõzz staanʼjab sââʹj vuâđđjurddi.

 

Škooultõõzz jääʹrjast Ooumažvuõiggâdvuõttlett õhttsažtuâjast Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz da Lääʹdd sääʹmnuõr rõ:in. Škooultõs lij pieʹǩǩ Ooumažvuõiggâdvuõđ huõđđu nuõrituâjast -haʹŋǩǩõõzz da viiǥǥât čõõđ mättʼtõs- da kulttuurministeria tuärjjõõzzin.

 

Tiõrvvpueʹttem!  Bures boahtin! Tiervâpuáttim! Tervetuloa!

 

Kåcc Ooumažvuõiggâdvuõttškooultõs sääʹmnuõrid (pdf)

Povdim Olmoošvuoigâdvuotâškovlim säminuoráid (pdf)

Bovdehus Olmmošvuoigatvuođaskuvlejupmi sámenuoraide(pdf)

Kutsu Koulutus saamelaisnuorille Queer ja saamelainen (pdf)

 

 

 


Tobdstõõđ še