Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõs ååcc äʹšštobddivuäzzlaid!

Leäk-a 15-17 ekksaž sääʹmnuõr? Haaʹlääk-a piâssâd vaikkted sääʹmnuõri aaʹššid, tobdstõõttâd da vuârrvaikkted järrsin sääʹmnuõrin? Ooccâp nuõrisuåvtõõzz äʹšštobddjen aktiivlaid sääʹmaaʹššin älšmõõvvâm nuõrid pirr Lääʹddjânnam.

Ooʒʒ mieʹldd nuõrisuåvtõõzz äʹšštobddivuäzzlõʹžžen 31.1.2022 mâânast neʹttpååʹštest info(at)samediggi.fi  leʹbe täin lomaakkin: Ooʒʒ nuõrisuåvtõõzz äʹšštobddivuäzzlõʹžžen.

Nuõrisuåvtõs nõõmat jäänmõssân vitt põõšši äʹšštobddivuäzzla såbbrest täʹlvvmannust.

Nuõrisuåvtõõzz tåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd tääiʹben www.nuor.fi

Sääʹmteeʹǧǧ õhttvuõđâst toiʹmmjeei nuõrisuåvtõõzz vuõss-sâjjsõʹžžen tuâjjan lij oouʹdeed sääʹmnuõri ǩiõlʼlaid da kulttuurlaid vuõiggâdvuõđid de raʹvvjed sääʹmnuõri identiteeʹtt nuõrituâjj pääiʹǩ. Lââʹzzen suåvtõs valmštââll sääʹmteeʹǧǧi eʹtǩǩõõzzid, alttõõzzid, ceälkkmõõžžid da jeeʹres peäʹlest välddmõõžžid, kook kuõʹsǩǩe sääʹmnuõrid.

 

Lââʹssteâđaid:

Nuõripiisar Elli-Marja Hetta tel. 010 839 3134, elli-marja.hetta(at)samediggi.fi

 

 


Tobdstõõđ še