Miõltiõrvâsvuõtt

Miõlltiõrvâsvuõtt lij pieʹǩǩ vääžnai pueʹrrvuäittmõõžž. Tõt lij määŋgtaakkâž äʹšš,koozz koʹlle ouddmiârkkân sosiaalʼla kõskkvuõđ,sometåimmʼmõš de še vuõiggâdvuõtt vuäǯǯad vieʹǩǩ jieʹnnǩiõlines. Miõlltiõrvâsvuõđ vuäitt âʹlnn ââʹnned uuʹcces naaʹlin da nuuʹbbeld vuäitt kõõskâst leeʹd jeärmmai jåårǥled ämmatvieʹǩǩ peälla. Miõll lij måkkaivuõđstes õõmâs tuâjjneävv, koon kâddmõš kannat pâi. Tän seiddu noorrâp miõlltiõrvâsvuõʹtte kollʼjeei artikkeeʹlid.

Sääʹmǩiõll miõltiõrvâsvuõtt-tuâjast 

Miõlltiõrvâsvuõđ ämmatneeʹǩǩ Niila Rahko niõǥǥõssân lij sääʹmkulttuurmeâldlaž soti -kääzzkõõzz Sääʹmjânnmest. Muʹvddem sââʹjest sääʹmǩiõl lij miõlltiõrvâsvuõtt-tuâjast, de mii lossâdmiõllvuõtt vuõiʹǧǧest i-lij? Looǥǥ še Rahko viiʹŋǩid someeʹje!


Teeʹmest lââʹzz