Anni-Sofia Löf

Mon leäm Anni-Sofia Löf, 24-ekksaž da leäm Hetta ååraž. Leäm jälstam väʹlddgååradvuuʹdest nellj eeʹjj. Mättʼtõõđam psykoloogân da tuʹǩǩääm tuejjeed ǩiõtt-tuâjaid de liikkeed. Leʹjjem ääiʹjab kueʹhtt pââʹjj nuõrisuåvtõõzzâst. Tõin aaiʹjin paʹcce siõǥǥ mõõšt, de haaʹleem tõn tåimmʼmõʹžže mååusat. Nuõrisuåvtõõzzâst mättai jiânnai, tobdstââtt ođđ oummid da piâzz seuʹrrjed da vaikkted määŋgaid  säʹmmlaid kuõskki aaʹššid. Tuäivam, što nuõrisuåvtõs raʹvvai sääʹmõhttõõzzid da ǩiõtt-tuâjjkulttuur nuʹtt pääiklanji ǥu še veiddsab mettkääʹvest. Muu äjšmâʹtte jeäʹrmõssan staanai saǥstummuž, ǩiõtt-tuâj da sääʹmǩiõl nuʹbben ǩiõllân.    

Roolmall: Puärraz, ruåđ, uʹčteeʹl  
Miõllsažseeʹjjpodd: čõhčč  

 

Tåimmai nuõrisuåvtõõzzâst kuälmad pââʹjj vuäzzlõžžân da lij nuõrisuåvtõõzz saaǥǥtemtuâjjäʹrttel vuäzzlaž. Tååimai še nuõrisuåvtõõzz väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjen tåimmpââʹj 2016-2017.