Sääʹmteʹǧǧ ååcc mieʹrräiggsaž projeʹktt-tuâjjla nuõrisuåvtõõzz De!2 -haʹŋǩǩõʹsse

Projeʹktt-tuâjjla tuâjjan lij sääʹmǩiõllsa da -kulttuur meâldla nuõrituâj ooudâsviikkmõš sääʹmvuuʹd kooʹddin haʹŋǩǩõsplaan meâldlânji õõutveäkka Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz da haʹŋǩǩõõzz vuäʹpstemjooukin.

Projeʹktt-tuâjjlaž plaanad da veekk čõõđ nuõri âsttääiʹj toiʹmmjummuž di jääʹrjast toiʹmmjummuž jeeʹres päiʹǩǩ-kooʹddin sääʹmnuõri tuõivvji da taarbi vuâđald õhttsažtuâjast sääʹmvuuʹd kooʹddivuiʹm. Projeʹktt-tuâjjlaž vaʹsttad haʹŋǩǩõõzz vueʹjj jäʹrjstummšin di čõõđ viikkmõõžžâst da rapoort raajjmõõžžâst.

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõs lij vuäǯǯam nuõrituâj ooudâsviikkâmhaʹŋǩǩõʹsse 46 500 e teäggtõõzz Lappi Vuʹvddvaaldâšmkonttrest. Haʹŋǩǩõõzzâst pilotââʹstet sääʹmǩiõllsa da sääʹmkulttuuʹre vuâđđõõvvi nuõrituâj maall jäʹrjsteeʹl toiʹmmjummuž sääʹmnuõrid õõutveäkka sääʹmvuuʹd kooʹddivuiʹm. Haʹŋǩǩõõzzâst viiǥǥât čõõđ sääʹmǩiõllsaž nuõrituâj vuässââʹtteeʹl nuõrid plaaneed toiʹmmjummuž siiskõõzzid. Toiʹmmjummuž pääiʹǩ ǩiččlõõđât vueiʹtlvâʹstted sääʹmǩiõllsaž nuõrituâjj.

 

Tobdstõõđ tuâjjooccmõʹšše Sääʹmteeʹǧǧ neʹttseeidain


Tobdstõõđ še