Oahppoofelaš-haʹŋǩǩõs

Haʹŋǩǩõõzz miârktõssân leäi čiõlǥeed obbvääldlânji, måkam tuejjpaaiʹǩin liâ ååʹn da pueʹttiääiʹjest tuej säʹmmlai dommvuuʹdest.

Škooultõõđ tuejjvõudda, koʹst vuäǯǯak pueʹttiääiʹjest tuej sääʹmvuuʹdest

Sääʹmtiiʹǧǧi nuõrisuåvtõs viiǥǥi čõõđ alggeeʹjjest 2016 Lappi vuʹvddvaaldâšmkonttâr tuärjjõõzzin Oahppoofelaš -haʹŋǩǩõõzz, koon jorddmõššân leäi kaartʼted måkan tuejjvuuʹdin säʹmmlai dommvuuʹdest liâ tuej pueʹttiääiʹjest. Tän lââʹssen kaartʼteš, måkam tuejjvuuʹdin sääʹmǩiõllsain tuejjlain liâ pueʹttiääiʹjest tuej di muʹvddem tuejaid vuäitt tuejjeed võõps ougglõstuejjan. Tän vuâđald sääʹmnuõr pââstče pueʹrben vueʹlǧǧed sueʹrj årra, koin lie tuâjjpääiʹǩ säʹmmlai dommvuuʹdest. Säʹmmlai dommvoudda koʹlle Uʹccjooǥǥ, Aanar, Jeänõõǥǥ da Suäʹđjel kååʹdd Lappi paalǥâskååʹdd vuʹvdd.

Haʹŋǩǩõõzzâst leäi paʹlǩǩuum tiuddäiggsaž projeʹktt-tuejjlaž mueʹdd määnpââʹj poodd.

Čiõlǥtõõzz viʹǩǩeš čõõđ liâđǥla kõõjjõslomaakk da mainstâttmõõžži veäkka da čiõlǥtõõzz vuâđald raʹjješ nuõrid jurddum Oahppoofelaš-viihk. Vihkk tarjjad nuõrid teâđaid, koon veäkka sij vueiʹtte haaʹleen vueʹlǧǧed škoultõõttâd nåkkmid tuejjvuuʹdid, koid lij snäätnai vuäǯǯad tuej ååʹn da pueʹttiääiʹjest säʹmmlai dommvuuʹdest.

Oahppoofelaš-vihkk lij sääʹmnuõrid meinnum mättjemvuäppõs, koon jueʹǩǩeš jm. Vuâđđškooul da nuʹbb tääʹss looppteei nuõrid. Haʹŋǩǩõõzzâst puuʹtʼtum materiaal kaaunak tääiʹben.