Nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteeʹjjkåʹdd vaalšum

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteeʹjen vaalšeš Rosa-Máren Juuso Karesuvannost da väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjen Helmi Ljetoff Heʹlssnest.

 -Alttääm nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteeʹjen positiivlaž da aktiivlaž miõlin. Vuârdam älššas miõlin puõʹtti toiʹmmjempââʹj da toobdam späʹssebvuõđ vuäǯǯmest luõʹttjummšest juäʹtǩǩed saaǥǥjååʹđteeʹjen Anni-Sofia mâŋŋa. Sääʹmnuõri identiteeʹtt raavummuš, kulttuur ooudâsviikkmõš da nuõri pueʹrrjieʹllem liâ muu miõlâst aivv kõskksaž teeʹm täʹst mij toiʹmmjummšest. Tuäivam, što õõutsââʹjest vueiʹttep pueʹreed da viikkâd ooudårra täid täävtõõzzid puõʹtti toiʹmmjempââʹj poodd, särnn nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteeʹjen vaalšum Rosa-Máren Juuso.

Nuõrisuåvtõs saǥstõõli še såbbrest vaalpââʹj täävtõõzzin. Nuõrisuåvtõs tueʹjjad ehdtõõzz tåimmsuõʹrjstes Sääʹmteeʹǧǧ vaalpââʹj 2024–2027 toiʹmmjemprograʹmme.

-Tän vaalpââʹjest nuõrisuåvtõs tueʹjjad jeäʹrben sääʹmnuõri ǩiõl da identiteeʹtt raavummuž da seeiltummuž peäʹlest. Nuõri vuässadvuõtt tuʹmmstõktuâjast lij samai vääžnai roolâst sääʹmvuuʹd jieʹllemviõkksažvuõđ ooudâsviikkmõõžžâst da tõn teâđast ǩiččlõõttâp raaveed nuõrisuåvtõõzz toiʹmmjummuž pääiʹǩ, särnn väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjen vaalšum Helmi Ljetoff.

Nuõrisuåvtõs juätkk tuâj še sääʹmǩiõllsaž nuõrituâj raavummšen. Lappi vuʹvddvaaldâšmkoontâr lij miõttâm nuõrisuåvtõʹsse 46 500 eeuʹr teäggtõõzz sääʹmǩiõllsaž nuõritoiʹmmjummuž ooudårra viikkmõššân. De! 2 – Sääʹmǩiõllsaž nuõrituâj ooudâsviikkmõš sääʹmvuuʹd kooʹddin -haʹŋǩǩõõzzâst pilotââʹstet sääʹmǩiõllsaž da sääʹmkulttuuʹre vuâđđõõvvi nuõrituâj maall jäʹrjsteeʹl toiʹmmjummuž sääʹmnuõrid õõutveäkka sääʹmvuuʹd kooʹddivuiʹm. Haʹŋǩǩõõzzâst teâuddjââʹttet sääʹmǩiõllsaž nuõrituâj vuässââʹtteeʹl nuõrid plaaneed toiʹmmjummuž siiskõõzzid.

-Sääʹmǩiõllsaž nuõrituâj ooudâsviikkmõš lij leämmaž õhtt nuõrisuåvtõõzz väʹlddtäävtõõzzin mõõnni vaalpââʹjest. Leäʹp samai rämmai haʹŋǩǩõõzz teäggtõõzzâst da tõʹst, što sääʹmvuuʹd kååʹdd vuõʹlǧǧe haʹŋǩǩõʹsse mieʹldd. Såbbrest noorim haʹŋǩǩõʹsse ohjjeemjoouk, koozz raukkâp eeʹttǩeeʹjid säʹmmlai dommvuuʹd kooʹddin da nõõmiim nuõrisuåvtõõzzâst eeʹttǩeeʹjid. Teâđtep haʹŋǩǩõõzzâst tääʹrǩben tõn ouddneen, särnn nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteeʹjj Rosa-Máren Juuso.

Nuõrisuåvtõs vaalši såbbrest suåvtõʹsse še äʹšštobddivuäzzlaid. Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz tuâjjriâššmõõžž mieʹldd nuõrisuåvtõs vuäitt vaalšed suåvtõʹsse kueiʹt eeǥǥas vuârast jäänmõsân vitt põõšši äʹšštoobdi. Nuõrisuåvtõõzz äʹšštobddjin feʹrttai vaalšummšen šõõddeen leeʹd 15–17 -âkksa. Nuõrisuåvtõõzz äʹšštobddjen vaalšeš Tiia-Káren Alakorva, Leo Vilmunen, Mihku Näkkäläjärvi, Biret Juliánná Hætta da Sárá-Májjá Pieski.

Nuõrisuåvtõõzz toiʹmmjempââʹj 2024-2025 vuõssmõs såbbar õʹnneš 7.3.2024 Aanrest. Tobdstõõđ såbbar påʹrddǩerjja täʹst.

Nuõrisuåvtõõzz vuäzzla toiʹmmjempââʹjest 2024-2025

 

Lââʹssteâđ:

Nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteeʹjj

Rosa-Máren Juuso

teʹl. 044 779 9420

rosa-maren.juuso(at)samediggi.fi

 

Nuõrisuåvtõõzz väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjj 

Helmi Ljetoff 

Helmi.ljetoff(at)samediggi.fi 

 

Nuõripiisar

Elli-Marja Hetta

teʹl. 050  382 5179

elli-marja.hetta(at)samediggi.fi

 

 

Nuõrisuåvtõõzz väʹlddtuâjjan lij viikkâd ooudårra sääʹmnuõri ǩiõlʼlaž da kulttuursaž vuõiggâdvuõđid da raaveed sääʹmnuõri kuullâmvuõđ sääʹmkulttuuʹre. Nuõrisuåvtõs valmštââll še tõid Sääʹmteeʹǧǧ ciâlklmid, aalǥtõõzzi da jeeʹres peäʹlestvälddmõõžžid, kook kueʹsǩǩe sääʹmnuõrid leʹbe sääʹmnuõri jieʹllemåårrmõõžžid.


Tobdstõõđ še