Nuõrisuåvtõs kaiʹbbai tuõđâsvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio tuâj juätkkmõõžž

Sääʹmteʹǧǧ tuʹmmji leiʹǧǧmeärrsaž tiuddsåbbrest 9.8.2022 seʹrdded tuõđâsvuõtt- ja suåvâdvuõttkomissio komissaari vaʹlljummuž ooudårra da väʹldded tuõđâsvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹss juätk beäʹlnn mieʹrrkõõut. Kõõut poodd seʹlvvtet rääuhast, mõõn-nalla proseeʹss vueiʹtet juäʹtǩǩed da jueʹtǩet še tõn seʹlvtummuž, mâid sääʹmõhttsažkåʹdd ääʹššest jõrdd.

Nuõrisuåvtõs lij maantõõttâm tuʹmmstõʹǩǩe jõskkâd komissio tuâj. Tuʹmmstõõǥǥâst liâ kuʹǩesäiggsa vaikktõõzz sääʹmnuõri sâjja da vuõiggâdvuõđi teâuddjummša. Komissio tuâj mieʹldd še sääʹmnuõrin leʹčči vueiʹtlvažvuõtt mainsted jiijjâs tobdlmin/ǩiõččlâsttmõõžžin, koid historiallaž šõddmõõžž veâlâinn vaikkte.

– Komissio miârktõssân lij kuullâd jeäʹrben puärrsab saaʹmi tobdlmid, koid sääʹmnuõr jueʹǩǩe. Sääʹmnuõrin liâ še jiijjâs nuõrinallšem toobdâlm, koid õõlǥči seʹlvvted, särnn nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei Anni-Sofia Niittyvuopio.

Nuõrisuåvtõs kaiʹbbai tuõđâsvuõtt- ja suåvâdvuõttkomissio tuâj juätkkmõõžž. Sääʹmteeʹǧǧ õõlǥči mäʹcced ǩieʹssmannu poddsaž tuʹmmstõʹǩǩe da vaʹlljed kueʹhtt komissaar juäʹtǩǩed älggam tuâj. Tuõđâsvuõtt da suåvâdvuõtt âlgg vuäǯǯad ååʹn, što vueiʹtlva määŋg toobdâlm/ǩiõččlâsttmõõžž vuäǯǯat norrum da traumai ǩiõttʼtõõllmõõžž pââʹstet altteed. Tobdlmi noorrmõš vuäitt lââʹssen nââneed saaʹmi õhttsallašvuõđ.

Sääʹmteeʹǧǧ leiʹǧǧmeärrsaž tiuddsåbbar mâŋŋa noorõõttâm sääʹmsuåvtõs lij iʹlmmtam haaʹleemvuõđ juäʹtǩǩed komissio tuâj nuõrttsaaʹmi jiijjâs kuullmõõžžin. Nuõrisuåvtõs tuärjjad tuʹmmstõõǥǥ da lij vaalmâš leeʹd mieʹldd proseeʹssest tuärjjeʹmmen nuõrttsääʹm nuõrid.

– Komissio tuâj veäkka raajât pueʹrab pueʹttiääiʹj sääʹmnuõrid, kook veâlâinn tåʹbdde loʹsses rasiism da vââʹjjsaaǥǥ Lääʹddjânnmest. Lij vääžnai, što historiallaž da ânnʼjõž toobdâlm seʹlvvtet ååʹn kuuitâǥ nuõrttsaaʹmi beäʹlnn, što puõʹtti puõlvvõõǥǥ šeästtjeʹči tän nueʹđest, särnn nuõrisuåvtõõzz väärrsaaǥǥjååʹđteei Maria Mäkinen.

Sääʹmnuõri sâjja da tiõrvâsvuõʹtte vaaikat jeäʹrben psykososiaalʼlaž tueʹrj juâkkaz tåimmʼmõš, kååʹtt lij vuõssmõs vuâra ni-kuäʹss pohttam vueʹllǥa kõddâz miõltiõrvâsvuõttkääzzkõõzzid še sääʹmnuõri vuäǯǯamnalla. Tåʹlǩ juâkkaz åårrmõš vuäitt lââʹzzted sääʹmnuõri staanvuõđ tobddi. Nuõrisuåvtõs kaiʹbbai, što juâkkaz tåimmʼmõš õõlǥči juätkkjed, što kääzzkõõzz vueiʹtet komissio tuâj mâŋŋa puʹhtted põõššjen pieʹǩǩen sääʹmnuõri juõʹǩǩpeivvsaž soti-kääzzkõõzzid.

 

Lââʹssteâđ:

Anni-Sofia Niittyvuopio

nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei

anni-sofia.niittyvuopio(a)hotmail.com

040 610 7905


Tobdstõõđ še