Äʹrbbvuõtt-teâđ nuõrid-haʹŋǩǩõs

Nuõrisuåvtõõzzâst leäi tuej vueʹlnn Čeäppõõzz ooudâsviikkâmkõõskõõzz tuärjjõõzzin äʹrbbvuõtt-teâđ nuõrid-haʹŋǩǩõs eeʹjjest 2015.

Äʹrbbvuõđla tiettummuž da silttummuž luândlaž seʹrddummuš puõlvvõõǥǥâst nobba lij säʹmmlai õhttsažkååʹddest mââimõõzz lååi iiʹjji poodd occnam da vaiggnam samai jieʹttnallšem naaʹlin, paaiʹǩi paaiʹǩi tõt lij jo-ba jõskkâm obbnes.Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõs lij eeʹjjest 2013 ääʹljeeʹl riâššâm sääʹmnuõrid äʹrbbvuõđlaž ǩiõtt-tuâi kuuʹrsid. Eeʹǩǩ 2015 nuõrisuåvtõs juätkkji ǩiõtt-tuâjjkuuʹrsi riâššmõõžž da veeidii kursstaʹrjjummuž säʹmmlai äʹrbbteâđ vuâđald. Äʹrbbteâđ mättʼtõõzz riâššât kursstuåimmjummšen jeeʹresåʹrnn sääʹmvuuʹdest di še tõn åålǥbeäʹlnn.

Äʹrbbteâđ nuõrid-haʹŋǩǩõõzz miârktõssân leäi riâššâd vueʹllǥa kõddâz tuåimmjummuž, koozz vueiʹtlva määŋgain nuõrin leʹčči vueiʹtlvažvuõtt vuässõõttâd da kook jiâ vieʹltǩani ääiʹjab leäkku leämmaž mieʹldd nuõrisuåvtõõzz riâššâm tuåimjummšest. Tuåimmjummuš nâânad sääʹmnuõri identiteeʹtt da õʹhttekollʼjemvuõđ sääʹmkulttuuʹre.

Nuõrisuåvtõs riâžži Čeäppõõzz ooudâsviikkâmkõõskõõzz pååđteäggtõõzzin äʹrbbvuõttporrmõškuursid Heʹlssnest da Jyväskylä-gåårdest di Jeänõõǥǥ maall sääʹmpiiutâs gákti kuärramkuurs Karesuvannost, nuõrtt- da aanarsäʹmmlai vuõddji raabbâlkuurs Aanrest di aanarsäʹmmla äʹrbbvuõđla musiikknääʹl livđen kuurs Aanrest. Täi lââʹssen nuõrisuåvtõs vuässõõđi Uccjooǥǥâst õnnum 24.6.-28.6.2015 sääʹmǩiõllsa nuõrileeir riâššmõʹšše. Leeiʹrest leʹjje õhttsaž hääʹsǩâânnmõõžž lââʹssen äʹrbbteâđai mättʼtõõzz säʹmmlaž ǩiõtt-tuâjjpääʹjest da äʹrbbvuõđlaž mainnâz mainstummuš ođđnalla, teaʹtter- da jieʹllikartt-tuâjjpääʹjest.

Haʹŋǩǩõõzz ääiʹj tääʹvteš õhttseʹžže nuʹtt 80 nuõrrâd kutt jeeʹres päiʹǩǩkååddain säʹmmlai dommvuuʹdest da tõn åålǥbeäʹlnn. Äʹrbbteâttkuurs leʹjje õhttsalla, ǥu tõin vuässõʹtte nuõri lââʹssen täujja jeeʹres piârneeʹǩǩ da oʹhjjeei lââʹssen jeeʹres resurssoummuid.