Ofelaš-projeʹktt

Nuõrisuåvtõõzzâst liâ leämmaž kueʹhtt jeeʹresnallšem Ofelaš-projeeʹkt iiʹjjin 2014-2015. Lappi vuuʹd škoouljoođ teäggteš nuõrid rajjum šõddmõõžžin. Lappi vuʹvddvaaldâšm veäʹǩǩvuõđin joʹtteš Ofelaš-jurddjin nuõrid rajjum šõddmõõžžin.

Ofelaš-haʹŋǩǩõõzz tääʹrǩmõš täävtõs lij leämmaž lââʹzzted väʹlddnarood nuõri tieʹttemvuõđ säʹmmlain da sij kulttuurâst. Ofelaš lij tâʹvvsääʹmǩiõʹlle da tõt miârkat čuõkkučuäʹjteei leʹbe puuʹtteei. Ofelaš-tuåimmjummuž miârktõssân leäi seʹrdded teâđ nuõrin nuõrid. Nuõrisuåvtõs jooʹđi haʹŋǩǩõõzz pirr nuõrid rajjum šõddmõõžžid da jueʹjji tõin teâđaid säʹmmlain. Nuõrisuåvtõõzz vuäzzla kueʹssje Ofelaš-tuåimmjummuž tobdlmin SottiisiMoves –taʹnss-šõddmõõžžâst Tampere- gåårdest, RuutiExpo –šõddmõõžžâst Heʹlssnest, Suäʹđjel škooultõsmessuin di Ruäʹvnjaarǥ väʹlddǩeʹrjjpõõrt riâššâm šõddmõõžžâst di Turku ǩeʹrjjmessuin. Tuåimmjummuž teäggti Lappi vuʹvddvaaldâšmkoontâr.

Nuõrisuåvtõõzzâst leʹjje še koolm määnpââʹj ääiʹj paʹlǩǩuum kueʹhtt sääʹmnuõr, kook plaanee škooulkueʹssreissmateriaal da joʹtte mainsteʹmmen säʹmmlai pirr Lappi vuâđđškooulin alggeeʹjjest 2015. Joođtuåimmjummuž nuõrisuåvtõs teäggti jiijjâs tuåimmjemveäʹǩǩvuõđstes. Tuåimmjummuž miârktõs leäi piâssâd ǩiččlõddâd, mäʹhtt škooulkueʹssreisstuåimmjummuž lääʹddjânnmest põõʹstčeš viikkâd čõõđ. Maacctõs kueʹssreeisast leäi positiivlaž da smeʹllkõõʹtti. Nuõrisuåvtõõzz miârktõssân lij leämmaž ǩiõččlõddmõõžž mâŋŋa ǩiččlõõttâd vuäǯǯad tuåimmjummša põõšši teäggtõs.

Säʹmmlaž rap-musiikneʹǩǩ Ailu Valle lij raajjâm nuõrisuåvtõõzz raukkmõõžžâst Ofelaš-räp, koon mieʹrren lij čieʹǩǩted säʹmmlai kuõskki ouddkäddmõõžžid. Bieʹǩǩ nõmm lij Nunnuka-lai-laa, tõn miârktõssân lij hääʹsǩâʹtted, leša še mättʼted läʹddlaid mâid-ne sämmlain.  Ailu Valle raajjâm bieʹǩǩ čuäʹjteš vuõss vuâra eeʹjj 2015 riâššum sääʹmnuõri konfereeʹnsest Heʹlssnest. Ailu Valle čuäjtõõđi konfereeʹnsest da mainsti konfereʹnssǩiiččeeʹjid bieʹǩǩ raajjmõõžžâst da mäʹhtt hieʹlǩeld säʹmmlain vuäǯǯči puuʹttes teâđ, jõs pâi haaʹlad tõn siõmmna ooccâd.