Toobdak-a kannabiizz?

Kannabis lij lääʹjjteʹmes peäʹnec, da tõn diõtt tõn âânnmõš, vuästtmõš, kaaupšummuš da huâđastâânnmõš lie ǩiõlddum Lääʹddjânnmest. Kannabis puätt ruåivâs-šââddast (cannabis sativa) da tõn ââʹnet tääuʹjmõsân pueʹldeeʹl. Kannabiʹsse õhttne määŋg puäst miõllkoov.

0%

1. Vuäitt-a õõut kannabisǩiõččlõddmest leeʹd häitt?

Vuõiʹǧǧest! Puästtad!

Vuäitt leeʹd tõn diõtt, ko õhtt kannabisǩiõččlõddmõš vuäitt šõõddted kannabispsykoos. Kannabiizz âânnmõš lij lääʹjjtem Lääʹddjânnmest da reäkkõsrekistermeärkkõs vuäitt vaaikted še mättʼtõõttâm- leʹbe tuâjjpääiʹǩ vuäǯǯmõʹšše.

2. Lij-a kannabis hääitlaž, håʹt tõt lij luâttooudas?

Vuõiʹǧǧest! Puästtad!

Lij. Håʹt mii-ne lij luâttooudas, tõt ij tueʹjjed tõʹst vaarteeʹm. Määŋg peäʹnec puäʹtte luâđast da šââddain, ouddm. tääbbaǩ da kokaiin. Vaarteʹmes peäʹnec ij kuuitâǥ kaunnu.

3. Vuäitt-a kannabis vaiggsmâʹtted mättjummuž?

Vuõiʹǧǧest! Puästtad!

Vuäitt tõn diõtt, ko tõt ruõkkââtt vuõivšnid da vaaikat vuõivšni toiʹmmjummša, mâʹte âʹlddmušttu, mättjemoʹdde, vuäjjnemoʹdde da taʹrǩǩeemvuõʹtte.

4. Šõõddat-a kannabis čõnnsallašvuõđ?

Vuõiʹǧǧest! Puästtad!

Šõõddat. Mieʹrrmeâldlaž da kuʹǩesäiggsaž kannabiizz âânnmõš veekk ǩeâllʼjem ouddnummša, kuäʹss õõʹnni taarbaš šuurab mieʹrid, što vuäǯǯ aunnsest seämma vaaiktõõzz. Kannabiizz viõrrtemoudldõõzz lie jm. viizzlõsvuõtt, veäʹlšõsvuõtt, jättʼtõõllmõš, nââʹerhääit, piustõõvvmõš da poorrâmhaalteʹmesvuõtt.

5. Lij-a kannabis tiõrvvsallaš, ko tõn ââʹnet talkksen?

Vuõiʹǧǧest! Puästtad!

Ij leäkku. Talkksen õnnum kannabisvalmštõõzz tuejjeet taalkâsfabriikkâst da tõn vuäivvõʹtti vaaiktõs lij nuʹtt ǩeäʹppes ko vueiʹtlvaž da tõʹst tieʹđet, mõõn tõt âânn seʹst. Ij ni taalkâskannabis leäkku vaartem, peʹce tõʹst lie seämma hääit ko lääʹjjteʹmes vuäivvõõttâmââʹnnma šõdduum kannabiizz pirr.

Toobdak-a kannabiizz?
Teâđak siõmmna kannabiizz pirr da tõn hääitain!
Tuʹst lie siõmmna teâđ kannabiizz hääitain. Kannabis lij jeäʹrben hääitlaž nuõrid tõn diõtt, ko kannabis sätt šõõddted mošttvaiggâdvuõđid, persteteʹmesvuõđ, jättʼtõõllmõõžž da vuârrvaaiktemtääidai huânnʼnummuž. Tät däs vuäitt vaaikted ǩiõldlânji nuõr naʹzvaan- da ǩiiččeemkõskkvuõđid. Kannabiizz pirr kollʼje da kuâsttje jiânnai puäst teâđ ouddmiârkkân neeʹtt jeeʹres seiddõõzzin da saǥstõõllâmvuâlain. Šiõǥǥ liŋkk tuʹtǩǩuum faktateâđaid lij A-klinikkasäätiö tuõʹllʼjem Nuortenlinkki: https://nuortenlinkki.fi/
Tuʹst lie teâđ!
Teâđak måtam veeʹrd kannabiizz pirr. Tiõʹttek-a võl, što kannabis sätt vaaikted še hormoontoiʹmmjummša, miâlǥeed rävsmemââʹjj da vaaikted sperma tässa?
Vot, tuu teâđ lie samai šiõǥǥ!
Teâđak jiânnai kannabiizz pirr da tõn hääitain. Jõs haaʹlääk võl čiŋlmâʹtted teâđääd, kaaunak tuʹtǩǩuum faktateâđaid kannabiizz pirr da jeeʹres peäʹncin vueʹlnn käunnʼjeei liiŋki pääiʹǩ.