Räʹǩstõõllâm-määstar

Nuõrisuåvtõõzz vaaʹldi vueʹzz juõʹǩǩekksiʹžže ǩieʹsskumikampanjaaʹje sääʹmǩiõllsain Ǩieʹsskumivuiʹm da Räʹǩstõõllâm-määstar-seksuaaltiõrvâsvuõttkõõjjõõzzin. Kuhttu puuʹtʼteš pukid Lääʹddjânnmest mainstem sääʹmǩiõlid.

Seksuaaltiõrvâsvuõtt eeʹjj 2018 teeʹmmen nuõrisuåvtõõzz tuåimmjummšest

Nuõrisuåvtõs vuässõõđi sääʹmǩiõllsain Ǩieʹsskumivuiʹm da Räʹǩstõõllâm-määstar-seksuaaltiõrvâsvuõttkõõjjõõzzin YleX da jeeʹres õhttsažtuejjtaaurõõžživuiʹm riâššâm eeǥǥsiʹžže Ǩieʹsskumikamppanjaaʹje. Sääʹmǩiõllsaid ǩieʹsskumid juõʹǩǩeš ǩeässa 2018 jeeʹres šõddmõõžžin.p

Kamppanja veäkka haaʹleeš mušttʼted, što juõʹǩǩkast õõlǥči leeʹd seämma seksuaalvuõiggâdvuõđ da vueʹlǧǧemsââʹj ââʹnned cõõggõõttmõõžž di vuäǯǯad teâđ staanni cõõggõõttâmneävvain jieʹnnǩiõlâst soorčǩani. Kamppanjast leʹjje mieʹldd YleX, Suomen Punainen Risti, (Lääʹddjânnam Ruõʹpsses Ristt) Narodlett, Poorrikõpporganisaatio da Sääldatdommlett. Kamppanja tuärjjii sosiaal- da tiõrvâsvuõttministeria.

Eeʹjj 2019 Räʹǩstõõllâm-määstarteeʹst liâ še jåårǥlõttum sääʹmǩiõʹlle.

Räʹǩstõõllâm-määstar-seksuaalkõõjjõs tâʹvvsääʹmǩiõʹlle

Räʹǩstõõllâm-määstar-seksuaalkõõjjõs aanarsääʹmǩiõʹlle

Räʹǩstõõllâm-määstar-seksuaalkõõjjõs nuõrttsääʹmǩiõʹlle

Räʹǩstõõllâm-määstar-seksuaaltiõrvâsvuõttkõõjjõs lääddas

Puõʹtte-a kõõččmõõžž?

Haaʹleʹčiǩ-a viikkâd čõõđ nuõrisuåvtõõzzin õhttsažtuejast nuõri pueʹrrjieʹllma kuõskki kamppanja?

Ota yhteyttä


Teeʹmest lââʹzz