Toobdak-a noosk?

0%

1. Jõs viõusââtt, kannat-a ââʹnned noosk viõusõõttmõõžžâst piʹrǧǧummuž pueʹreem diõtt?

Vuõiʹǧǧest! Puästtad!

Jõs noskk pueʹreʹči piʹrǧǧeemoodd, tõn looǥǥčeš doping-aunnsen. Nikotiin tuõʹppai võrrsuõnid, kuäʹss tieʹǩǩi võrrjååʹttem occan da haapp di toolmâsaunnsi vuäǯǯmõš njuõrasm. Teʹl še teäʹǩǩviõkk da teäʹǩǩmassa ǩeäppne, laʹmmjemvaarr liikkeʹmmen lâssan da maaccõõttmõš njuäss.

2. Vuäǯǯ-a vuâlla 18-ekksaž ââʹnned noosk huâđast?

Vuõiʹǧǧest! Puästtad!

Noosk huâđastâânnmõš di jânnmapohttmõš lie lääʹjj mieʹldd ǩiõlddum vuâlla 18-ekksain.

3. Lij-a noskk tiõrvvsallšab ko tääbbaǩ?

Vuõiʹǧǧest! Puästtad!

Noosk da tääbbaǩ verddõõllmõš ij leäkku mieʹrrmeâldlaž tõn diõtt, ko kuhttuin lie tuõttsõs hääit. Tuõtt lij, što noosk õõʹnni ij šõõdd suõjteʹmmen suõʹvve da tän määinast tõt ij šõõddât vuõiŋŋâmorgaanpuõʒlmid seämmanalla ko tääbbaǩ, leâša nooskâst lie čiõlggsânji jeeʹres, tuõttsõs tiõrvâsvuõtthääit.

4. Kâʹll poorrikõõv šõõddteei aunnsed noskk âânn seʹst?

Vuõiʹǧǧest! Puästtad!

Noskk âânn seʹst 2500 aunnsed, koin 28 šõõddte poorrikõõv.

5. Mii lij pukin jäänmõsân miârkteei jeäʹrdõs puålddum tääbbaǩ da noosk kõõskâst?

Vuõiʹǧǧest! Puästtad!

Pukin jäänmõsân miârkteei jeäʹrdõs lij tõʹst, što noskk âânn seʹst joba 20 vuâra jäänab nikotiin ko tääbbaǩ. Tõn diõtt tõt šõõddat jåʹttlânji viõusâs čõnnsallašvuõđ.

6. Kannat-a viõusõõttjest ouddâl noʹskkjed ko puäʹldded tääbbaǩ?

Vuõiʹǧǧest! Puästtad!

Viõusõõttjest ij kannât ââʹnned ni måkam tääbbaǩouddsid tõn diõtt, ko tõin ij vuäǯǯ ni måkam aauʹǩid, peʹce jäänab tõk rââʹžžee viõusõõttmest piʹrǧǧummuž.

7. Måkam hääitaid noskkâânnmõš sätt šõõddted?

Vuõiʹǧǧest! Puästtad!

Noskkâânnmõš šõõddat määŋgnallšem hääitaid. Tõt šõõddat võõʹjjid njäʹlmmpirrõʹsse, jeäʹrben käʹcǩǩempaaʹnid da õõlŋid. Noskk lââʹzzat riisk puâccjed njäʹlmm-, čoodd- da čåuʹjjčolggrähsspoorrikõʹppe. Noosk diõtt čâđđam čâckkmõš täujjan, di nuʹtt noosk âânnmõš lââʹzzat čââđvõrrtâppjummuž riisk. Tõt väiʹvvad še siskklõõžži, čåuʹjjlaauk da čâđđam toiʹmmjummuž, ko noosk vuâmmšeǩani täujja njiõlât âânnmõõžž õhttvuõđâst.