No näʹde leiʹbbjed!

Nuõrisuåvtõõzz De-haʹŋǧǧõõzzâst rieʹššeš sääʹmǩiõllsaž nuõri frijjääiʹj tuåimmjummuž. Aanrest da Čeʹvetjääuʹrest riâššum sääʹmǩiõllsaž nuõri jeäʹǩǩäin leiʹbbjim njääʹljes muffiinid. Muffiini reʹseptt jåårǥlõʹtteš tâʹvvsäämas, aanrõsǩiõʹlle da nuõrttsääʹmǩiõʹlle. No näʹde leiʹbbjed!

Reʹseptt

Aunnâz (12 kpl)

 • 100 g vuõi
 • 3 1/2 dl viõʹlǧǧes jäävvaid
 • 2 dl säähhar
 • 3 vp čokkladjävv
 • 1 1/2 čp vaniljasäähhar
 • 1 1/2 čp pââʹjdempolvvar
 • 80 g mieʹlǩǩčokklaad (4 Pätkis-sääʹǧǧ)
 • 1 1/2 dl saʹlǧǧteʹmes jugurtt (vuõi 2,5 %)
 • 2 kpl mââʹnn

 

Kõõrtõs

 • 3 1/2 dl põõʹlsäähhar (siʹllʼjum)
 • 50 g vuõi (lõnjjliõggsaž)
 • 125 g võõrâsvuâstt (ij ǩeäʹppes)
 • 1/8 čp veärraaunâseeuʹn (ruõʹpsses)

 

Ooʹlže

 • 40 g mieʹlǩǩčokklaad (2 Pätkis-sääʹǧǧ)
 • 1 vp heäʹrvvčuõmâr

 

 

Leiʹbbje pätkis-koppkääkkaid nääiʹt:

(55 min; aktiivlaž 25 min, passiivlaž 30 min)

 • Suddad vuõi da äʹn čuäckkad.
 • Sieʹjjat kååʹšǩes aunnâz da koskkuum pätkis kooska kõskkneez.
 • Ruʹvvjed vuõi seäkka vispplin jugurtt da mââʹn. Sieʹjjat jouʹǩǩe kååʹšǩes aunnâz. (Tääiʹj ij taarbâž ruʹvvjed ruʹvvjeejain.
 • Jueʹjj tääiʹj muffinpeldda pohssum leʹbe põʹmmjest rajjum voormid. Vuäitak še ǩiʹddjed leiʹbbjempõʹmmaikuuʹsǩid vuõjjum muffinpeeld kååvaid.
 • Päʹštted pätkis-koppkääkkaid 175-graaddsaž ǩiuggân kõskktääʹzzest nuʹtt 30 minuuttâd. Tääʹrǩest sääʹǧǧin lij-a ǩiõrggnam. Äʹn čuäckkeed. Vaalmašt kõõrtõs. Ruʹvvje põõʹlsäähhar da teeʹmes vuõi liâdggruʹvvjeejain lättsen. Ruʹvvje jouʹǩǩe võõrâsvuâst. Lââʹzzat kuäškknjõs veärraaunâseeuʹn. Ruʹvvje poka seäjjtõõzzâst lij nokk äimm. Vaar kuuitâǥ, što jiõk ruʹvvje leigg, što kõõrtõõzz raajõõzzâst ij šâdd hueʹnn.
 • Čäävvat kõõrtõs pätkis-koppkääkkaid. Hiârvât võl pätkiskuuʹsǩin da heäʹrvvčuõmrin.