Nuõrisuåvtõõzz sååbbar 6/2019

Nuõrisuåvtõs såbbrõõžži 12.12.2019 mââimõõzz vuâra tän tuåimmjempâjja. Äʹššliistâst såbbrest leäi odm. tuåimmjemplaan da täällarvvlõõzz priimmʼmõš da ehdtõs nuõrisuåvtõʹsse vaalšem vuäzzlain Sääʹmmtiiʹǧǧi halltõʹsse da õõudâs tiiʹǧǧi såbbra.

Nuõrisuåvtõõzz sååbbar 6/2019

Nuõrisuåvtõs såbbrõõžži 12.12.2019 mââimõõzz vuâra tän tuåimmjempâjja. Äʹššliistâst såbbrest leäi odm. tuåimmjemplaan da täällarvvlõõzz priimmʼmõš da ehdtõs nuõrisuåvtõʹsse vaalšem vuäzzlain Sääʹmmtiiʹǧǧi halltõʹsse da õõudâs tiiʹǧǧi såbbra. Lââʹssen nuõrisuåvtõs jiõʹli saaǥǥstõõllmõõžž vaalpoodd täävtõõzzi teâuddjummšest. Nuõrisuåvtõs såbbrââšš eeʹjj poodd 5-6 vuâra da tän vuâra såbbrõʹššeš Skype õhttvuõđ ââʹneeʹl.

 

Tuåimmjemplaan 2020

Nuõrisuåvtõs iiʹjjid 2020-2021 meäʹrreet Sääʹmteeʹǧǧ såbbrest eeʹjj 2020 aalǥâst. Nuõrisuåvtõõzz vuäzzlaid lij jõrddmõš jäʹrjstet tâʹlles poodd aalǥâst škooultõõzz Sääʹmtiiʹǧǧi tuåimmjummšest da seämma vuâra tobdstõõđât nuõrisuåvtõõzz sâjja Sääʹmteeʹǧǧest di nuõrisuåvtõõzz tuåimmjummša da haʹŋǩǩõõzzid.

Nuõrisuåvtõs valmštââll vaalpoodd aʹlǧǧe sääʹm nuõripoliittlaž prograamm, koon täävtõssân lij õõuʹdeed sääʹmnuõri vuõiggâdvuõđid jiijjâs ǩiõʹlle da kulttuuʹres. Tääʹrǩes teeʹm prograamm valmštõõleen liâ sääʹmnuõri vaʹǯǯtõõzz juäʹtǩǩed äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvueʹjjin di äimm-muuttâs, sääʹmnuõri pueʹrrjieʹllem-, seksuaal- da miõltiõrvâsvuõttääʹšš, sääʹmǩiõllsa nuõrikulttuur ooudâsviikkmõš di digitaalaž nuõrituejj da lââʹssen sääʹmkulttuur da teâđ lââʹzztummuš sääʹm väʹlddmeer kõõskâst.

Eeʹjjest 2020 nuõrisuåvtõõzz jorddmõššân lij vuässõõttâd jeänab õhttsažtuõjju jeeʹres alggmeeraivuiʹm meeraikõskksaž õhttvuõđin di ǩiččlõõttâd viikkâd ooudâs õhttsažtuej Taarrin da Ruõcc Sääʹmtiiʹǧǧi nuõrisuåvtõõzzivuiʹm. Sääʹmparlameentlaž suåvtõõzz (SPN) nuõriluʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteeivuõtt lij serddjam Lääʹddjânnam Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõʹsse da nuõrisuåvtõõzzâst lij väʹlddvasttõs konfereens jäʹrjstummšest. Konferenss jäʹrjstet Aanrest påʹrǧǧmannust. Konfereens valmštõõllmõõžž liâ alttääm da konfereens teeʹmmen lij tuʹmmjum äimm-muuttâs. Nuõrisuåvtõs teâđat konfereensâst valmštõõllmõõžži õuddneen.

Sääʹmnuõri pueʹrrjieʹllem lij jõrddmõš ooudâs viikkâd jueʹtǩeeʹl õhttsažtuej Narodleettin di puuʹtʼteeʹl temma õhtteeʹl materiaal nuõrisuåvtõõzz teâtt- da vuäʹpstemkääzzkõʹsse. Jõrddmõššân lij še jäʹrjsted škooultõõzz sääʹmnuõrid. Nuõrisuåvtõs lij še mieʹldd KeesiČuõvv –kulttuurneäʹttel-loopp jäʹrjstummšest tuärjjeem diõtt da raʹvvjem diõtt sääʹmvuuʹd åålǥbeäʹlnn jälsteei sääʹmnuõri identiteeʹtt. Šõddmõõžž lij jõrddmõš jäʹrjsted ǩeâđđa 2020. Nuõrisuåvtõs ǩiččlââtt jäʹrjsted vueʹllǥaž kõddâz tuåimmjummuž sääʹmnuõrid õhttsažtuejast sääʹmvuuʹd kooʹddi, sääʹmõhttõõzzi di sääʹmšõddmõõžživuiʹm De-haʹŋǩǩõõzz vuâđald di ooudâs viikkâd sääʹmǩiõllsa nuõrikulttuur.

 

Nuõrisuåvtõõzzâst liâ pueʹttmest eeʹjjest 2020 kueʹhtt pååđhaʹŋǩǩõõzz:

Dihtosis- Sääʹmkulttuur tobddsen

Nuõrisuåvtõs lij vuäǯǯam Mättʼtõs- da kulttuurministeriast 53 800 eeuʹr teäggtõõzz Dihtosis- sääʹmškooulkueʹssreeis- haʹŋǩǩõʹsse ââʹnnemnalla ääiʹjest 1.7.2019-30.6.2020. Haʹŋǩǩõs viiǥǥât čõõđ õhttsažtuâjast Nuõri Akatemiain. Haʹŋǩǩõõzz jõrddmõššân lij tuejjeed saaʹmid da sääʹmkulttuur tobddjen väʹlddmeer nuõrid. Haʹŋǩǩõõzz nuuʹbb eeʹjj poodd peeiʹvtet juʹn vaalmâš materiaal škooulkueʹssreeisai vääras, viiǥǥât čõõđ škooulkueʹssreeisaid da vuässâʹtteei tuejjpääʹjid di raajât sääʹmteeʹm õõʹnni mobiilsiõrr, kååʹtt lanseerââʹstet saaʹmi meersažpeiʹvven väʹlddkååddlânji Lääʹddjânnam škooulin.

DigiÁrran 

 Nuõrisuåvtõs lij vuäǯǯam teäggtõõzz Lappi vuʹvddvaaldâšmkonttrest (AVI) 21 500 € DigiÁrran-haʹŋǩǩõʹsse ââʹnnemnalla 1.12.2019-30.11.2020 kõskkpoddân. DigiÁrran-haʹŋǩǩõs ǩeäčč digitaalaž nuõrituåimmjummuž maal kaunnmõʹšše sääʹmvõudda. Eeʹjj 2020 poodd teâtt- da vuäʹpstemseiddõõzz viiǥǥât õõudâs pâi võl. Sääʹmnuõrid vuässââʹttet seiddõõzz ooudâsviikkmõʹšše da siiskõõzz puuʹtʼtummša. Digitaalaž nuõrituâjast âlgg väʹldded lokku nuõri vuõiggâdvuõtt jiijjâsǩiõllsiʹžže digitaalkulttuuʹre. Sääʹmǩiõllsaž da sääʹmnuõrid tuejjuum nuõri teâtt- da vuäʹpstemkääzzkõs ij leäkku ääiʹjab leämmaž ni vooʹps.


Tobdstõõđ še