Nuõrisuåvtõõzz saakkummuž škooultõs da 4/2020 sååbbar

Nuõrisuåvtõõzz vuäzzlaid jäʹrjsteš some-vaaiktem da saakkummuž škooultempeeiʹv 19.9.2020 Ruäʹvnjaarǥâst.

Škooultõõzz mieʹrren leäi vieʹǩǩted nuõrisuåvtõõzz vuäzzlai jiiʹjjes jiõn kaunnmõõžž da vuäǯǯad vuäʹpstõõzz somevaikktummša.  Lââʹssen täävtõssân lij viikkâd ooudâs da õhttnâʹtted nuõrisuåvtõõzz saakkummuž da vuäǯǯad tuâjjkaauʹnid tõn plaanummša. Škooulteeʹjen tååimai Emmi Nuorgam, kååʹtt lij sosiaalʼlaž media saakkummuž äʹšštobddi di Yle Kioski projeʹkttšuurmõs.

– Ooudam jiânnai äärv tõõzz, mäʹhtt veârnai da äävai saakkummša nuõrisuåvtõõzz vuäzzla leʹjje vaalmâš. Nuõrisuåvtõs ij leäkku pâi mii täättas vaaldšemvuõđlaž organ, peʹce tõʹst lij tuõđi miârkteei rool nuʹtt sääʹmnuõri identiteeʹtt ouddnummšest ǥu še õhttsallâšvuõđ da kulttuur raajsmõõvvmõõžžâst.  Koronavueʹǩǩ reâkk juʹn valmmša vaiggâd sââʹjest åårrai nuõrid, kuäʹss še saakkummuž miârktõs šorran.  Mäʹhtt juõʹǩǩʼkaž sääʹmnuõrr vueiʹtči tobddâd õʹhttekollʼjemvuõđ tobddmõõžžid vueʹjjest koʹst liikkummuš lij õinn vaiggääb ko ouddâl? Voʹsttjam nuõrisuåvtõõzz vuäzzlaid tõn ouddjuʹrdditeʹmes fiʹttjõõzzâst, koin sij vaʹǯǯtõʹsse kõrmmle, maainast škooulteeʹjen toiʹmmjam Emmi Nuorgam.

Nuõrisuåvtõs lij ouʹddel sååbbrstes alttääm saakkummuštuâjj-joouk.  Nuõrisuåvtõõzz saakkummuštuâjj-joouk tuâjjan lij plaaneed nuõrisuåvtõõzz saakkummuž, teâđtummuž da sosiaalʼlaž media âânnmõõžž di ääiʹjpoddsaž saakkummuš-šõddmõõžžid di tueʹjjeed õhttsažtuâi DigiÁrran-haʹŋǩǩõõzzin.  Nuõrisuåvtõõzz saakkummušjoukk valmštõlškuätt nuõrisuåvtõʹsse saakkummušstrategia.

– Diginatiivân da sosiaalʼlaž media reʹttev õõʹnnʼjen leʹjjem vuõššân siõmmna kaađčõs tõʹst, što mättjeʹčem-a škooultõõzzâst ni mâiʹd oođâs, leâša âânnlaž škooultemobbvuõtt, koon Emmi nuõrisuåvtõʹsse raaji očndõõđi tuõđi inspirâʹstteeʹjen äukkjen. Vuäǯǯaim jiânnai ideaid tõõzz, mäʹhtt vueʹlǧǧed viikkâd ooudâs mij saakkummuž. Lââʹssen Emmi veäkka saǥstõõlim še kõskkneen kuddnalla tõʹst, mâiʹd mij saakkummšest vueʹrddep da måkkam täävtõõzz meeʹst lie, maainâst nuõrisuåvtõõzz saakkummuštuâjj-joouk saaǥǥtuõʹllʼjeei Mira Pohjanrinne.

Nuõrisuåvtõõzz sååbbar 4/2020

Nuõrisuåvtõõzz sååbbar 4/2020 õʹnneš Ruäʹvnjaarǥâst 20.9.2020  Såbbar äʹššliistâst leʹjje jeärbi mieʹldd. Dihtosis -haʹŋǩǩõʹsse õhtteei ääʹšš, sääʹmǩiõli neäʹttel plaanummuš di nuõripoliittlaž prograamm valmštõõllmõõžž alttummuš. Lââʹssen nuõrisuåvtõs saǥstõõli koronaepidemia vaikktõõzzin sääʹmpaaʹrnid da -nuõrid di nuõrisuåvtõõzz poliittlaž vaikktummšest tuåimmjempââʹjest 2020-2021. Koronapandemia lij rääʹjtam nuõrisuåvtõõzz tuåimmjummuž da ouddmiârkkân eeʹjjest 2020 riâššâmnalla plaanuum sääʹmnuõri konfereʹnss lij serddam mâʹŋŋlõʹbbe.

– Ânnʼjõž koronavueʹjj diõtt Nuõrisuåvtõs lij piâssâm noorõõttâd ââldmõsân pâi ougglõsõhttvuõđin. Tät lij leämmaš gåår, ǥu tuåimmjempââʹjj alttõs ougglõsõhttvuõđin lij raajjâm nuõrisuåvtõõzz õʹhttekuullâmvuõđ šõddmõõžžâst vaʒʒâd. Leäi-i tuõđi hääʹsǩ piâssâd õʹhttešt noorõõttâd såbbra aivv pääiʹǩ âʹlnn da vueiʹnned jeärraz såbbar vuäzzlaid, juätkk nuõrisuåvtõõzz vääʹrrneǩ Mira Pohjanrinne.Nuõrisuåvtõs lij noorõõttâm vueiʹvv-vueʹzzest ougglõsõhttvuõđin da plaanuum tuâjjpaaʹjid, kaaunõõttmõõžžid da šõddmõõžžid lie sirddum puõʹttivuõʹtte.  Puõʹtti nuõrisuåvtõõzz sååbbar jäʹrjstet kålggmannu beäʹlnn.

Lââʹzzteâđ:

Sääʹmteʹǧǧ

Nuõrisuåvtõõzz saaǥǥtuõʹllʼjeei

Anni-Sofia Niittyvuopio,

Teʹl  040 7082 072, anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi

 


Tobdstõõđ še