Sunna Siilasjoki

Mon leäm Ergon Duommá Ándde Duommá Sunna, Sunna Siilasjoki. Leäm 19-ekksaž Karesuvanto ååraž. Mon leäm liâdggšiõtteei da puäʒʒhåiddai. Mättõõđam aanrest SAKK:âst  puäʒʒbeäʹlnn.
Nuõrisuåvtõõzz tåimmʼmõõžžâst loŋŋnem nuõri aaʹšši oouʹdummšest da ođđ oummid tobdstõõttmõõžžâst. Tuäivam, što Nuõrisuåvtõs pâstt oouʹdeed nuõri vueiʹtlvažvuõđid puõʹttiääiʹjest ouddmiârkkân puäʒʒhåiddamtuâjast, koozz puõttlââvv vaar. Puõʹttiääiʹjest juätkam puäʒʒhåiddamtuâjast.  

Ceäʹlǩǩ jiijjstad mõõn-ne hääʹsǩes ääʹšš, mõõn veäʹltteǩâni jeärraz jiâ teâđ:
Tuejjääm jiijjan miõlâst guuʹlid tiktokkid.
Ceäʹlkkad:  Áigi lea buoremus oahpaheaddji / Äiʹǧǧ lij pueʹrmõs uʹčteeʹl 
Roolmaallad: Jiijjan ääkk 
Miõllsažeeʹjjpodd: Ǩiđđ da ǩieʹss 
Miõllsažräidd: Euphoria  

 

Tåimmai nuõrisuåvtõõzzâst kuälmad pââʹjj, lij leämmaš kueʹhtt tåimmpââʹjj  äʹšštobddjen da lij ååʹn vuäzzlõʹžžen.